Tiêu chuẩn quốc gia 8785-11-2011 sơn kim loại xác định tạo độ vẫy

 1. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA


  TCVN 8785-11:2011

  SƠN VÀ LỚP PHỦ BẢO VỆ KIM LOẠI – PHƯƠNG PHÁP THỬ TRONG ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN – PHẦN 11: XÁC ĐỊNH ĐỘ TẠO VẪY VÀ BONG TRÓC


  Paint and coating for metal protection – Method of tests – Exposed to weathering conditions – Part 11: Degree of flaking and peeling​
  Tiêu-chuẩn-quốc-gia-8785-11-2011-sơn-kim-loại-xác-định-tạo-độ-vẫy.jpg
  Lời nói đầu
  TCVN 8785-11:2011 được chuyển đổi từ 22TCN 300-02 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
  TCVN 8785-11:2011 do Viện khoa học và Công nghệ Giao thông Vận tải biên soạn, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
  Bộ tiêu chuẩn TCVN 8785, Sơn và lớp phủ - Phương pháp thử trong điều kiện tự nhiên, gồm 14 phần:
  • TCVN 8785-1:2011, Phần 1: Hướng dẫn đánh giá hệ sơn và lớp phủ trong điều kiện tự nhiên
  • TCVN 8785-2:2011, Phần 2: Đánh giá tổng thể bằng phương pháp trực quan.
  • TCVN 8785-3:2011, Phần 3: Xác định độ mất màu.
  • TCVN 8785-4:2011, Phần 4: Xác định độ tích bụi.
  • TCVN 8785-5:2011, Phần 5: Xác định độ tích bụi (sau khi rửa nước).
  • TCVN 8785-6:2011, Phần 6: Xác định độ thay đổi độ bóng.
  • TCVN 8785-7:2011, Phần 7: Xác định độ mài mòn.
  • TCVN 8785-8:2011, Phần 8: Xác định độ rạn nứt.
  • TCVN 8785-9:2011, Phần 9: Xác định độ đứt gãy.
  • TCVN 8785-10:2011, Phần 10: Xác định độ phồng rộp.
  • TCVN 8785-11:2011, Phần 11: Xác định độ tạo vảy và bong tróc.
  • TCVN 8785-12:2011, Phần 12: Xác định độ phấn hóa.
  • TCVN 8785-13:2011, Phần 13: Xác định độ thay đổi màu.
  • TCVN 8785-14:2011, Phần 14: Xác định mức độ phát triển của nấm và tảo.

  SƠN VÀ LỚP PHỦ BẢO VỆ KIM LOẠI – PHƯƠNG PHÁP THỬ TRONG ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN – PHẦN 11: XÁC ĐỊNH ĐỘ TẠO VẪY VÀ BONG TRÓC


  Paint and coating for metal protection – Method of tests – Exposed to weathering conditions – Part 11: Degree of flaking and peeling​
  1 Phạm vi áp dụng
  Tiêu chuẩn này đưa ra phương pháp xác định độ tạo vẫy và bong tróc của màng sơn sau khi thử nghiệm phơi mẫu tự nhiên.
  2 Tài liệu viện dẫn
  Các tài liệu viện dẫn đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).
  • TCVN 8785-1:2011, Sơn và lớp phủ bảo vệ kim loại – Phương pháp thử trong điều kiện tự nhiên – Phần 1: Hướng dẫn đánh giá hệ sơn và lớp phủ trong điều kiện tự nhiên.
  • ISO 4628-1:1982, Paint and varnishes – Evaluation of degradation of paint coatings – Designation of intensity quantily and size of common types of detect – Part 1: General principles and rating schemes (Sơn và Véc ni – đánh giá sự xuống cấp của lớp sơn phủ - Tên gọi các dạng khuyết tật phổ biến theo mức độ, khối lượng và kích cỡ - Phần 1: Nguyên lý chung và sơ đồ đánh giá).
  • ISO 4628-5, Paints and varnishes – Evaluation of degradation of coatings – Designation of quantity and size of defects, and of intensity of uniform changes in appearance – Part 5: Assessment of degree of flaking (Sơn và Véc ni – đánh giá sự xuống cấp của lớp sơn phủ - Tên gọi các dạng khuyết tật phổ biến theo mức độ, khối lượng và kích cỡ - Phần 5: Đánh giá mức độ tạo vảy).
  3 Nguyên tắc
  Trên màng sơn thử nghiệm chưa rửa bề mặt, đánh giá bằng mắt độ tạo vảy và bong tróc ứng với các thang bậc trong bảng quy định khi đối chiếu với tiêu chuẩn so sánh đồ họa.
  CHÚ THÍCH 1: Hệ tiêu chuẩn đánh giá ISO 4628-1 và tiêu chuẩn so sánh đồ họa ISO 4628-5 đã được chấp thuận.
  4 Thiết bị, dụng cụ và vật liệu
  4.1 Kính hiển vi hoặc kính lúp có độ phóng đại 10 lần khi cần dùng để quan sát bề mặt.
  4.2 Mẫu chuẩn đồ họa (Hình 1 và Hình 2), dùng đối chiếu khi đánh giá màng sơn thử nghiệm.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.