Tiêu chuẩn quốc gia 8092-2009 màu sắc an toàn và biển báo an toàn

 1. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA


  TCVN 8092:2009
  ISO 7010:2003

  KÝ HIỆU ĐỒ HỌA – MÀU SẮC AN TOÀN VÀ BIỂN BÁO AN TOÀN – BIỂN BÁO AN TOÀN SỬ DỤNG Ở NƠI LÀM VIỆC VÀ NƠI CÔNG CỘNG


  Graphical symbols – Safety colours and safety signs – Safe signs used in workplaces and public areas​
  Tiêu-chuẩn-quốc-gia-8092-2009-màu-sắc-an-toàn-và-biển-báo-an-toàn.jpg
  Lời nói đầu
  TCVN 8092:2009 thay thế TCVN 2572-78;
  TCVN 8092:2009 hoàn toàn tương đương với ISO 7010:2003, sửa đổi 1:2006, sửa đổi 2:2007, sửa đổi 3:2007, sửa đổi 4:2009;
  TCVN 8092:2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E3 Thiết bị điện tử dân dụng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

  KÝ HIỆU ĐỒ HỌA – MÀU SẮC AN TOÀN VÀ BIỂN BÁO AN TOÀN – BIỂN BÁO AN TOÀN SỬ DỤNG Ở NƠI LÀM VIỆC VÀ NƠI CÔNG CỘNG


  Graphical symbols – Safety colours and safety signs – Safe signs used in workplaces and public areas​
  Chú ý quan trọng – Màu sắc được thể hiện trong tập tin điện tử của tiêu chuẩn này khi nhìn trên màn hình hoặc khi in ra có thể không đúng như thể hiện. Mặc dù các bản sao của tiêu chuẩn này được in bởi ISO đã cho kết quả phù hợp với yêu cầu của ISO 3864-1 (có dung sai chấp nhận được khi xem xét bằng mắt thường), nhưng điều đó không có nghĩa là các bản sao được in ra này đã sử dụng màu sắc thích hợp. Để thay thế tra cứu ISO 3864-1 cung cấp các thuộc tính về độ màu và phép đo quang cùng với việc tham khảo hệ thống thứ tự màu.
  1 Phạm vi áp dụng
  Tiêu chuẩn này qui định các biển báo an toàn nhằm ngăn ngừa tai nạn, phòng chống cháy, thông tin nguy hiểm đến sức khỏe và sơ tán khẩn cấp.
  Cần sử dụng hình dạng và màu sắc qui định cho từng biển báo, như được qui định bởi ISO 3864-1, đưa ra cùng với các ký hiệu đồ họa chứa trong từng biển báo.
  Tiêu chuẩn này thường được áp dụng cho các biển báo an toàn ở nơi làm việc và có thể đặt ở tất cả các vị trí và các nơi mà ở đó có thể đặt ra các vấn đề liên quan đến an toàn. Tuy nhiên, tiêu chuẩn này không áp dụng cho các biển báo dùng làm hướng dẫn giao thông đường sắt, đường bộ, đường sông, đường biển và đường hàng không, thông thường, với nơi này phải chịu các điều chỉnh có thể khác với một số điểm của tiêu chuẩn này và của ISO 3864-1.
  Tiêu chuẩn này qui định nguyên bản biển báo an toàn để có thể được cân nhắc để sao chép lại và dùng cho các ứng dụng nhất định.
  Có thể sử dụng ký hiệu bằng chữ bổ sung kết hợp với các biển báo an toàn để làm rõ ràng hơn.
  2 Tài liệu tham khảo
  ISO 3864-1, Graphical symbols – Safety colours and safety signs – Part 1: Design principles for safety signs in workplaces and public areas (Ký hiệu đồ họa – Màu sắc an toàn và biển báo an toàn – Phần 1: Nguyên tắc thiết kế đối với các biển báo an toàn ở nơi làm việc và ở nơi công cộng).
  ISO 17724, Graphical symbols – Vocabulary (Ký hiệu đồ họa – Từ vựng)
  3 Thuật ngữ và định nghĩa
  Trong tiêu chuẩn này, áp dụng các thuật ngữ và định nghĩa trong ISO 17724 và các định nghĩa sau:
  3.1 Lĩnh vực ứng dụng (field of application)
  Bối cảnh hoặc khu vực ảnh hưởng mà ở đó cần sử dụng ký hiệu đồ họa hoặc biển báo an toàn.
  3.2 Hình thức ứng dụng (format of application)
  Loại đối tượng mà trên đó ký hiệu hoặc biển báo thích hợp để sử dụng.
  3.3 Nội dung hình ảnh (image content)
  Diễn tả thành văn bản các thành phần của một ký hiệu đồ họa hoặc biển báo an toàn và cách sắp xếp tương đối.
  3.4 Biển báo (referent)
  Khái niệm hoặc mục đích mà ký hiệu đồ họa thích hợp để thể hiện.
  3.5 Màu sắc an toàn (safety colour)
  Màu sắc có các đặc điểm riêng để tượng trưng theo nghĩa an toàn.
  3.6 Hình dạng an toàn (safety shape)
  Hình dạng đồ họa để tượng trưng theo nghĩa an toàn.
  3.7 Biển báo an toàn (safety sign)
  Biển báo đưa ra thông điệp an toàn chung, đạt được bằng cách kết hợp màu sắc và hình dạng hình học và bổ sung vào ký hiệu đồ họa, nêu bật thông điệp an toàn cụ thể.
  3.8 Nguyên bản biển báo an toàn (safety sign original)
  Biển báo an toàn là biển báo kết hợp thể hiện bằng đồ họa và mô tả ứng dụng.
  3.9 Ký hiệu an toàn (safety symbol)
  Ký hiệu đồ họa được sử dụng cùng với màu sắc an toàn và hình dạng an toàn để tạo thành biển báo an toàn.
  3.10 Biển báo bổ sung (supplymentary sign)
  Biển báo hỗ trợ cho biển báo khác mà mục đích chính là để dễ hiểu hơn.
  4 Biển báo và phân loại biển báo an toàn
  4.1 Qui định chung
  Bản tóm tắt trong 4.2 và 4.3 giúp cho việc tìm kiếm các biển báo an toàn đã được tiêu chuẩn hóa một cách thuận tiện.
  Tiêu chuẩn này được duy trì bằng bản điện tử thông qua việc sử dụng cơ sở dữ liệu. Sử dụng các chỉ số của cơ sở dữ liệu trong bản tóm tắt này làm công cụ tìm kiếm, mỗi biển báo an toàn đã được tiêu chuẩn hóa đều có một số tham chiếu riêng.
  4.2 Biển báo (ý nghĩa an toàn)
  Bảng 1 đưa ra danh mục các biển báo theo thứ tự trong bảng chữ cái và số tham chiếu có chức năng của biển báo an toàn.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.