Tiêu chuẩn quốc gia 8-50-2005 biểu diễn các diện tích trên mặt cắt

 1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM


  TCVN 8-50 :2005
  ISO 128-50 : 2001

  BẢNG VẼ KỸ THUẬT - NGUYÊN TẮC CHUNG VỀ BIỂU DIỄN - PHẦN 50: QUI ƯỚC CƠ BẢN VỀ BIỂU DIỄN CÁC DIỆN TÍCH TRÊN MẶT CẮT VÀ HÌNH CẮT


  Technical drawings - General principles of presentation - Part 50: Basic conventions for representing areas on cuts anh sections.​
  Tiêu-chuẩn-quốc-gia-8-50-2005-biểu-diễn-các-diện-tích-trên-mặt-cắt.jpg
  Lời nói đầu
  TCVN 8-50 : 2005 hoàn toàn tương đương với ISO 128-50:2001.
  TCVN 8-50 : 2005 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 10 Bản vẽ kỹ thuật biên soạn. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng đề nghị. Bộ khoa học và Công nghệ ban hành.

  BẢNG VẼ KỸ THUẬT - NGUYÊN TẮC CHUNG VỀ BIỂU DIỄN - PHẦN 50: QUI ƯỚC CƠ BẢN VỀ BIỂU DIỄN CÁC DIỆN TÍCH TRÊN MẶT CẮT VÀ HÌNH CẮT


  Technical drawings - General principles of presentation - Part 50: Basic conventions for representing areas on cuts anh sections.​
  1. Phạm vi áp dụng
  Tiêu chuẩn này quy định các nguyên tắc chung để biểu diễn diện tích trên các mặt cắt và hình cắt trong bản vẽ kỹ thuật (cơ khí, điện, kiến trúc, xây dựng dân dụng v.v.), theo phương pháp các hình chiếu vuông góc đã được quy định trong ISO 5456-2.
  Tiêu chuẩn này cũng lưu ý tới các yêu cầu về sao chép, bao gồm cả việc microcopy phù hợp với ISO 6428.
  CHÚ THÍCH: Các quy định đối với mặt cắt và hình cắt trong xem trong ISO 128-40.
  2. Tài liệu viện dẫn
  • TCVN 8-20: 2002 (ISO 128-20) Bản vẽ kỹ thuật - Nguyên tắc chung về biểu diễn - Phần 20: Các quy ước cơ bản về nét vẽ.
  • TCVN 8-24: 2002 (ISO 128-24:1999), Bản vẽ kỹ thuật - Nguyên tắc chung về biểu diễn - Phần 24: Nét vẽ trên bản vẽ cơ khí.
  • ISO 5456-2: 1996 Technical drawings - Projection methods - Part 2: Orthographic representations (Bản vẽ kỹ thuật - Các phương pháp chiếu - Phần 2: Biểu diễn bằng phương pháp chiếu vuông góc).
  • ISO 6428 :1982 Technical drawings - Requirements for microcopying (Bản vẽ kỹ thuật - Yêu cầu đối với việc microcopy).
  • ISO 10209-1:1992 Technical product documentation - Vocabulary - Part 1: Terms relating to technical drawings: General and types of drawings. (Tài liệu kỹ thuật cho sản phẩm - Từ vựng - Phần 1: Các thuật ngữ liên quan đến bản vẽ kỹ thuật: Quy định chung và các loại bản vẽ.).
  • ISO10209-2:1993 Technical product documentation - Vocabulary - Part 1: Terms relating to projection methods (Tài liệu kỹ thuật cho sản phẩm - Từ vựng - Phần 2: Thuật ngữ liên quan đến các phương pháp chiếu).
  3. Thuật ngữ và định nghĩa
  Tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa đã nêu trong ISO 10209-1 và ISO 10209-2.
  4. Quy định chung
  Tiêu chuẩn này quy định sáu phương pháp để biểu diễn diện tích trên các mặt cắt và hình cắt. Các phương pháp này bao gồm:
  • Bằng các đường gạch (Xen điều 5).
  • Bằng cách tô theo kiểu chấm hoặc tô đen (Xem điều 6).
  • Bằng cách dùng đường bao vẽ bằng nét liền rất đậm (Xem điều 7).
  • Bằng cách tô đen khi mặt cắt quá hẹp (Xem điều 8).
  • Bằng cách tô đen khi mặt cắt hẹp và liền kề nhau (Xem điều 9).
  • Bằng cách sử dụng ký hiệu cho vật liệu riêng biệt (Xem điều 10).

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.