Tiêu chuẩn quốc gia 8-21-2005 chuẩn bị các nét vẽ cho hệ thống cad

 1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM


  TCVN 8-21:2005

  BẢN VẼ KỸ THUẬT – NGUYÊN TẮC CHUNG VỀ BIỂU DIỄN – PHẦN 21: CHUẨN BỊ CÁC NÉT VẼ CHO HỆ THỐNG CAD


  Technical drawings – General principles of presentation – Part 21: Preparation of lines by CAD systems​
  Tiêu-chuẩn-quốc-gia-tcvn-8-21-2005-chuẩn-bị-các-nét-vẽ-cho-hệ-thống-cad.jpg
  TCVN 8-21:2005 hoàn toàn tương đương ISO 128-21:1997
  TCVN 8-21:2005 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 10 Bản vẽ kỹ thuật biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
  1. Phạm vi áp dụng
  Tiêu chuẩn này quy định cách tính toán các loại nét vẽ không liên tục, theo TCVN 8-20:2002 và các phần tử của chúng.
  2. Tài liệu viện dẫn
  TCVN 8-20:2002 (ISO 128-20:1996) Bản vẽ kỹ thuật – Nguyên tắc chung về biểu diễn – Phần 20: Các quy ước cơ bản về nét vẽ.
  TCVN 7286:2003 (ISO 5455:1979) Bản vẽ kỹ thuật – Tỷ lệ.
  3. Định nghĩa
  Trong Tiêu chuẩn này sử dụng các định nghĩa trong tiêu chuẩn TCVN 8-20:2002
  4. Tính toán các phần tử của nét vẽ
  4.1. Loại nét vẽ số 2 (nét đứt)

  Các file đính kèm: