Tiêu chuẩn quốc gia 8-20-2002 các quy ước cơ bản về nét vẽ

 1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
  TCVN 8-20:2002
  ISO 128-20:1996

  BẢN VẼ KỸ THUẬT – NGUYÊN TẮC CHUNG VỀ BIỂU DIỄN - PHẦN 20: QUY ƯỚC CƠ BẢN VỀ NÉT VẼ


  Technical drawings – General principles of presentation - Part 20: Basic conventions for lines.​
  Tiêu-chuẩn-quốc-gia-8-20-2002-các-quy-ước-cơ-bản-về-nét-vẽ.jpg
  Lời nói đầu
  TCVN 8-20:2002 thay thế cho tiêu chuẩn TCVN 8-1993
  Tiêu chuẩn này hoàn toàn tương đương với tiêu chuẩn ISO 128-20:1996
  Tiêu chuẩn này do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC10 Bản vẽ kỹ thuật biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.
  BẢN VẼ KỸ THUẬT – NGUYÊN TẮC CHUNG VỀ BIỂU DIỄN - PHẦN 20: QUY ƯỚC CƠ BẢN VỀ NÉT VẼ
  Technical drawings – General principles of presentation - Part 20: Basic conventions for lines.​
  1. Phạm vi áp dụng
  Tiêu chuẩn này quy định các loại nét vẽ, tên gọi và hình dạng của chúng, cũng như các quy tắc chung để vẽ các nét đó trên bản vẽ kỹ thuật, ví dụ các sơ đồ, mặt bằng hoặc bản đồ.
  2. Định nghĩa
  Tiêu chuẩn này sử dụng các định nghĩa sau:
  2.1. Nét vẽ (Line): Là một đối tượng hình học có chiều dài lớn hơn nửa chiều rộng nét và được từ điểm đầu đến điểm cuối bằng bất kỳ cách nào, ví dụ đường thẳng, đường cong, liên tục và đứt đoạn.
  Chú thích
  1. Điểm đầu và điểm cuối có thể trùng nhau, ví dụ trường hợp nét vẽ tạo thành một đường tròn.
  2. Một nét có chiều dài nhỏ hơn hoặc bằng nửa chiều rộng của nó, được gọi là chấm.
  3. Cần vẽ thử để kiểm tra diện mạo của các bản vẽ có ý định tạo bản microcopy hoặc chuyển FAX.
  2.2. Phần tử của nét vẽ (Line element): Là phần riêng của nét không liên tục, ví dụ chấm, gạch, phần riêng này có thể thay đổi về độ dài và khoảng hở.
  2.3. Phân đoạn của nét (Line segment): Là một nhóm gồm hai hoặc nhiều phần tử, tạo thành một nét không liên tục, ví dụ gạch dài/khoảng hở/chấm/khoảng hở/chấm/khoảng hở.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.