Tiêu chuấn quốc gia 7958-2017 phòng chống mối cho công trình

 1. TCVN TIÊU CHUẨN QUỐC GIA


  TCVN 7958:2017

  BẢO VỆ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG - PHÒNG CHÓNG MÓI CHO CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG MỚI


  Proctection of buildings - Termite prevention for new building
  HÀ NỘI - 2017​
  Tiêu-chuấn-quốc-gia-7958-2017-phòng-chống-mối-cho-công-trình.jpg
  Lời nói đầu
  TCVN 7958:2017 thay thé TCVN 7958:2008.
  TCVN 7958:2017 do Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình, Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẳm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
  TIỂU CHUẢN QUỐC GIA
  TCVN 7958:2017

  Bảo vệ công trình xây dựng ~ Phòng chống mỗi cho công trình xây dựng mới


  Protection of building — Termite prevention for new building​
  1 Phạm vi áp dụng
  Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật của các biện pháp phòng chống mối cho công trình xây dựng mới sử dụng vật liệu có thể bị mối phá hại (xen-lu-lô, chất dẻo tổng hợp...) làm kết cấu hoặc có chứa đựng, lưu trữ các vật liệu, tài liệu có chứa xen-lu-lô.
  Tiêu chuẩn này không áp dụng cho công trình đê đập và cây tròng. 2 Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau đây là rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này:
  • TCVN 8268:2017, Bảo vệ công trình xây dựng ~ Diệt và phòng chống mỗi cho công trình xây dựng đang sử dụng.
  • TCVN 7493:2005, Bitưm — Yêu cầu kỹ thuật.
  3 Thuật ngữ và định nghĩa
  Trong tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau:
  3.1 Công trỉnh xây dựng mới (New building)
  Công trình dạng nhà được xây mới hoặc có cải tạo phần nên.
  3.2 Phòng chống mối cho công trình xây dựng mới (Termite prevention for new building)
  Áp dụng các biện pháp xử lý nhằm phòng chống, không cho mối phá hoại công trình ngay từ khi bắt đầu xây dựng.
  3.3 Thuốc phòng chống mối (Termiticide)
  Thương phẩm chứa hoạt chất có nguồn gốc hóa học hoặc sinh học cỏ tác dụng diệt, ngăn ngừa, không cho mối phá hại để bảo vệ vật liệu, sản phẩm hoặc công trình.
  3.4 Trạm nhữ (Lure station)
  Một cầu trúc dạng hình khối nhất định, bên trong rỗng để chứa nguyên liệu là thức ăn hắp dẫn mắt, có các khe hở ở xung quanh để mối xâm nhập được.
  3.5 Bà mối (Termite bait) TCVN 7958:2017
  Hỗn hợp gồm hai thành phần chính: thức ăn ưa thích của mối và chất độc tác động chậm gây chết mối.
  3.6 Trạm bả (Bait station)
  Trạm nhử có chứa bả mối.
  4 Phân loại yêu cầu phòng chống mối bảo vệ công trình 4.1 Yêu cầu phòng chống mối cho công trình
  Yêu cầu phòng chống mối cho công trình xây dựng mới được xác định bằng điểm dựa theo các tiêu chí
  4.2 Phân loại công trình xây dựng theo yêu cầu phòng mối 4.2.1 Công trình xây dựng có yêu cầu phòng mắi loại A
  Công trình có yêu cầu phòng chống mối ở mức đặc biệt cao, gồm các công trình có tổng điểm từ 12 điểm trở lên, là loại công trình phải thực hiện các biện pháp phòng chống mối ngay từ khi bắt đầu thi công xây dựng.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.