Tiêu chuẩn quốc gia 7745-2007 gạch gốm ốp lát ép bán khô

 1. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA


  TCVN 7745:2007

  GẠCH GỐM ỐP LÁT ÉP BÁN KHÔ - YÊU CẦU KỸ THUẬT


  Dry pressed ceramic tiles - Specifications​
  Tiêu-chuẩn-quốc-gia-tcvn-7745-2007-gạch-gốm-ốp-lát-ép-bán-khô-yêu-cầu-kỹ-thuật.jpg
  Lời nói đầu
  TCVN 7745:2007 thay thế TCVN 6883:2001; TCVN 6884:2001; TCVN 6414:1998; TCVN 7133:2002 và TCVN 7134:2002.
  TCVN 7745:2007 được xây dựng dựa trên cơ sở ISO 13006:1998 Ceramic Tiles.
  TCVN 7745:2007 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC189 Sản phẩm gốm xây dựng hoàn thiện trên cơ sở dự thảo đề nghị của Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

  GẠCH GỐM ỐP LÁT ÉP BÁN KHÔ - YÊU CẦU KỸ THUẬT


  Dry pressed ceramic tiles - Specifications​
  1. Phạm vi áp dụng
  Tiêu chuẩn này áp dụng cho gạch gốm được tạo hình bằng phương pháp ép bán khô, có hoặc không phủ men, thuộc nhóm B theo TCVN 7132:2002, có độ hút nước E ≤ 0,5 % (BIa), dùng để ốp và lát các công trình xây dựng.
  2. Tài liệu viện dẫn
  Các tài liệu viện dẫn sau là rất cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn có ghi năm ban hành thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm ban hành thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả bản sửa đổi (nếu có).
  • TCVN 6415:2005 (tất cả các phần) Gạch gốm ốp lát - Phương pháp thử.
  • TCVN 7132:2002 Gạch gốm ốp lát - Định nghĩa, phân loại, đặc tính kỹ thuật và ghi nhãn.
  3. Hình dạng và kích thước cơ bản
  3.1. Gạch gốm ốp lát được tạo hình bằng phương pháp ép bán khô có dạng tấm mỏng, hình vuông, chữ nhật. Bề mặt sản phẩm có hoặc không phủ men. Hình dạng sản phẩm được mô tả tại Hình 1.
  Tiêu-chuẩn-quốc-gia-tcvn-7745-2007-gạch-gốm-ốp-lát-ép-bán-khô-yêu-cầu-kỹ-thuật-1.jpg
  CHÚ DẪN:
  • a, b: chiều dài các cạnh bên;
  • d: chiều dày
  Hình 1 - Mô tả hình dạng viên gạch
  3.2. Kích thước cơ bản
  Kích thước cơ bản của sản phẩm được quy định ở Bảng 1.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.