Tiêu chuẩn quốc gia 7484-2005 vật liệu chịu lửa gạch cao alumin

 1. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA


  TCVN 7484 : 2005

  VẬT LIỆU CHỊU LỬA − GẠCH CAO ALUMIN


  Refractory materials − High alumina bricks​
  Tiêu-chuẩn-quốc-gia-tcvn-7484-2005-vật-liệu-chịu-lửa-gạch-cao-alumin.jpg
  Lời nói đầu
  TCVN 7484 : 2005 do Ban kỹ thuật TCVN/TC33 Vật liệu chịu lửa hoàn thiện trên cơ sở dự thảo của Viện Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xét duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.
  Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại Khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

  VẬT LIỆU CHỊU LỬA − GẠCH CAO ALUMIN


  Refractory materials – High alumina bricks​
  1 Phạm vi áp dụng
  Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại gạch chịu lửa cao alumin có hàm lượng nhôm oxit không nhỏ hơn 45 % theo TCVN 5441 : 2004, sử dụng trong các thiết bị nhiệt.
  2 Tài liệu viện dẫn
  • TCVN 4710 : 1998 Vật liệu chịu lửa − Gạch samốt. TCVN 5441 : 2004 Vật liệu chịu lửa – Phân loại.
  • TCVN 6530-1 : 1999 Vật liệu chịu lửa – Phương pháp thử − Phần 1: Xác định độ bền nén ở nhiệt độ thường.
  • TCVN 6530-3 : 1999 Vật liệu chịu lửa – Phương pháp thử − Phần 3: Xác định khối lượng thể tích, độ hút nước, độ xốp biểu kiến và độ xốp thực.
  • TCVN 6530-4 : 1999 Vật liệu chịu lửa – Phương pháp thử − Phần 4: Xác định độ chịu lửa.
  • TCVN 6530-5 : 1999 Vật liệu chịu lửa – Phương pháp thử − Phần 5: Xác định độ co, độ nở phụ sau nung.
  • TCVN 6530-6 : 1999 Vật liệu chịu lửa – Phương pháp thử − Phần 6: Xác định nhiệt độ biến dạng dưới tải trọng.
  • TCVN 6533 : 1999 Vật liệu chịu lửa alumô silicát – Phương pháp phân tích hóa học.
  • TCVN 7190-2 : 2002 Vật liệu chịu lửa − Phương pháp lấy mẫu − Phần 2: Lấy mẫu và kiểm tra nghiệm thu các sản phẩm chịu lửa định hình.
  • TCXD 350 : 2005 Gạch chịu lửa cho lò quay xi măng − Kích thước cơ bản.
  3. Phân loại
  Theo hàm lượng nhôm oxit (Al2O3), gạch cao alumin được phân cấp theo Bảng 1.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.