Tiêu chuẩn quốc gia 7456-2004 kính cốt lưới thép

 1. TCVN 7456:2004


  KÍNH XÂY DỰNG - KÍNH CỐT LƯỚI THÉP


  Glass in building - Wired glass​
  7456.jpg
  Lời nói đầu

  TCVN 7456:2004 do Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC160 Thủy tinh trong xây dựng hoàn thiện trên cơ sở dự thảo của Viện Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xét duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

  Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

  KÍNH XÂY DỰNG - KÍNH CỐT LƯỚI THÉP


  Glass in building - Wired glass​

  1. Phạm vi áp dụng

  Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với kính cốt lưới thép vân hoa và kính cốt lưới thép trơn, dùng trong xây dựng.

  2. Tài liệu viện dẫn

  TCVN 7219:2002 Kính tấm xây dựng - Phương pháp thử.

  3. Thuật ngữ, định nghĩa

  Các thuật ngữ sử dụng trong tiêu chuẩn này được hiểu như sau:

  3.1. Kính cốt lưới thép vân hoa (figured wire glass)

  Kính tấm có lưới thép đan đặt ở giữa tấm kính trong quá trình sản xuất, một mặt có vân hoa và một mặt trơn.

  3.2. Kính cốt lưới thép trơn (polished wire glass)

  Kính tấm có lưới thép đan đặt ở giữa tấm kính trong quá trình sản xuất, có hai mặt bóng song song.

  3.3. Khuyết tật ngoại quan (visual faults)

  Những khuyết tật có thể nhận thấy khi kiểm tra bằng mắt thường, bao gồm khuyết tật dạng điểm, khuyết tật dạng vạch, khuyết tật dạng cầu, khuyết tật vân hoa và khuyết tật của lưới thép.

  3.5. Khuyết tật dạng điểm (spot faults)

  Những điểm đục do kết tinh, bọt khí và vật lạ nằm bên trong kính.

  3.6. Khuyết tật dạng cầu (quasi-spherical spot faults)

  Những khuyết tật dạng điểm mà kích thước lớn nhất nhỏ hơn 2 lần kích thước nhỏ nhất

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.