Tiêu chuẩn quốc gia 7447-4-42-2015 điện áp bảo vệ ảnh hưởng nhiệt

 1. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA


  TCVN 7447-4-42:2015
  IEC 60364-4-42:2010

  HỆ THỐNG LẮP ĐẶT ĐIỆN HẠ ÁP - PHẦN 4-42: BẢO VỆ AN TOÀN - BẢO VỆ CHỐNG CÁC ẢNH HƯỞNG VỀ NHIỆT


  Low-voltage electrical installations - Part 4-42: Protection for safety - Protection against thermal effects​
  Tiêu-chuẩn-quốc-gia-7447-4-42-2015-điện-áp-bảo-vệ-ảnh-hưởng-nhiệt.jpg
  Lời nói đầu
  TCVN 7447-4-42:2015 thay thế TCVN 7447-4-42:2005;
  TCVN 7447-4-42:2015 hoàn toàn tương đương với IEC 60364-4-42:2010;
  TCVN 7447-4-42:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E1 Máy điện và khí cụ điện biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
  Bộ tiêu chuẩn TCVN 7447 (IEC 60364), Hệ thống lắp đặt điện hạ áp có các phần sau:
  • TCVN 7447-1 (IEC 60364-1), Hệ thống lắp đặt điện hạ áp - Phần 1: Nguyên tắc cơ bản, đánh giá các đặc tính chung, định nghĩa;
  • TCVN 7447-4 (IEC 60364-4), Hệ thống lắp đặt điện hạ áp - Phần 4: Bảo vệ an toàn;
  • TCVN 7447-5 (IEC 60364-5), Hệ thống lắp đặt điện hạ áp - Phần 5: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện;
  • TCVN 7447-6 (IEC 60364-6), Hệ thống lắp đặt điện hạ áp - Phần 6: Kiểm tra xác nhận;
  • TCVN 7447-7 (IEC 60364-7), Hệ thống lắp đặt điện hạ áp - Phần 7: Yêu cầu cụ thể đối với hệ thống lắp đặt đặc biệt hoặc khu vực đặc biệt.
  HỆ THỐNG LẮP ĐẶT ĐIỆN HẠ ÁP - PHẦN 4-42: BẢO VỆ AN TOÀN - BẢO VỆ CHỐNG CÁC ẢNH HƯỞNG VỀ NHIỆT
  Low-voltage electrical installations - Part 4-42: Protection for safety - Protection against thermal effects​
  420.1 Phạm vi áp dụng
  Tiêu chuẩn này áp dụng cho các hệ thống lắp đặt điện liên quan đến các biện pháp bảo vệ con người, vật nuôi và tài sản chống:
  • các hiệu ứng về nhiệt, cháy hoặc giảm chất lượng của vật liệu, và rủi ro bỏng do thiết bị điện gây ra,
  • ngọn lửa trong các trường hợp nguy hiểm cháy lan từ hệ thống lắp đặt điện đến các ngăn cháy khác được phân cách bằng tấm chắn đặt gần, và
  • suy giảm chức năng an toàn của thiết bị điện kể cả các dịch vụ an toàn.
  CHÚ THÍCH 1: Để bảo vệ khỏi các hiệu ứng về nhiệt, có thể áp dụng các yêu cầu theo luật pháp quốc gia.
  CHÚ THÍCH 2: Bảo vệ chống quá dòng được đề cập trong TCVN 7447-4-43 (IEC 60364-4-43).
  420.2 Tài liệu viện dẫn
  Các tài liệu viện dẫn dưới đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu có ghi năm công bố, chỉ áp dụng các bản được nêu. Đối với các tài liệu không ghi năm công bố, áp dụng bản mới nhất (kể cả các sửa đổi).
  TCVN 6613 (IEC 60332) (tất cả các phần), Thử nghiệm cáp điện và cáp sợi quang trong các điều kiện cháy
  TCVN 7417 (IEC 61386) (tất cả các phần), Hệ thống ống dùng cho quản lý cáp
  TCVN 7447-4-41:2010 (IEC 60364-4-41:2005), Hệ thống lắp đặt điện hạ áp - Phần 4-41: Bảo vệ an toàn - Bảo vệ chống điện giật
  TCVN 7447-5-51:2010 (IEC 60364-5-51:2005), Hệ thống lắp đặt điện hạ áp - Phần 5-51: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện - Quy tắc chung
  TCVN 7722-2-24 (IEC 60598-2-24), Đèn điện - Phần 2-24: Yêu cầu cụ thể - Đèn điện có giới hạn nhiệt độ bề mặt
  TCVN 10688 (IEC 61537) (tất cả các phần), Quản lý cáp - Hệ thống máng cáp và hệ thống thang cáp
  IEC 61084 (tất cả các phần), Cable trunking and ducting systems for electrical installations (Hệ thống khay cáp và ống cáp dùng cho hệ thống lắp đặt điện)
  IEC 61534 (tất cả các phần), Power track systems (Hệ thống rãnh cáp)
  420.3 Thuật ngữ và định nghĩa
  Trong tiêu chuẩn này, sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau.
  420.3.1 Cháy được (combustible)
  Có thể cháy.
  420.3.2 Cháy (fire)
  • quá trình cháy đặc trưng bởi sự phát nhiệt và vật chất phát ra kèm theo khói, và/hoặc ngọn lửa và/hoặc nóng đỏ.
  • cháy lan tốc độ nhanh không kiểm soát được về thời gian và không gian.
  420.3.3 Cháy thành ngọn lửa (flammability)
  Khả năng của vật liệu hoặc sản phẩm cháy thành ngọn lửa trong các điều kiện thử nghiệm quy định.
  420.3.4 Khả năng bắt cháy (ignitability)
  Thước đo tính dễ dàng bắt cháy của mẫu do ảnh hưởng của nguồn bên ngoài, trong các điều kiện thử nghiệm quy định.
  420.3.5 Bắt cháy (ignition)
  Bắt đầu cháy.
  CHÚ THÍCH: Xem IEC 60695-4 để có thêm thông tin.
  420.3.6 Thành phần cháy lan không tạo ngọn lửa (non-flame propagating component)
  Thành phần dễ bắt cháy, do đặt ngọn lửa, nhưng ngọn lửa không cháy lan và sẽ tự tắt trong thời gian nhất định sau khi lấy ngọn lửa ra.
  [IEV 60050-442:1998, 442-01-12]
  421 Bảo vệ chống cháy do thiết bị điện gây ra
  421.1 Yêu cầu chung
  Con người, vật nuôi và tài sản phải được bảo vệ khỏi hư hại hoặc bị thương do nhiệt hoặc cháy mà có thể phát ra hoặc lan truyền trong hệ thống lắp đặt điện bằng cách lưu ý đến các yêu cầu của tiêu chuẩn này và hướng dẫn của nhà chế tạo thiết bị.
  Nhiệt phát ra bởi thiết bị điện không được gây nguy hiểm hoặc ảnh hưởng có hại đến vật liệu cố định ở gần hoặc đến vật liệu có thể dự kiến là sẽ đặt gần thiết bị này. Thiết bị điện không được gây nguy hiểm cháy cho các vật liệu ở gần.
  CHÚ THÍCH: Các ảnh hưởng có hại có thể gây ra hỏng, thương tích hoặc bắt cháy như:
  • tích lũy nhiệt, bức xạ nhiệt, các phần tử nóng,
  • giảm chức năng bảo vệ an toàn của thiết bị điện, ví dụ thiết bị bảo vệ như thiết bị đóng cắt bảo vệ, bộ điều nhiệt, bộ giới hạn nhiệt độ, chèn kín của các phần cáp nhô ra và hệ thống đi dây,
  • quá dòng,
  • sự cố cách điện và/hoặc hồ quang gây nhiễu,
  • dòng điện hài,
  • sét, xem TCVN 9888 (IEC 62305),
  • quá điện áp, xem Điều 443 của TCVN 7447-4-44 (IEC 60364-4-44),
  • lựa chọn và lắp đặt thiết bị không đúng.
  Ngoài các yêu cầu của bộ tiêu chuẩn TCVN 7447 (IEC 60364), phải tuân thủ hướng dẫn lắp đặt liên quan của nhà chế tạo.
  421.2 Trong trường hợp thiết bị lắp đặt cố định có thể đạt đến nhiệt độ bề mặt gây nguy hiểm cháy cho các vật liệu ở gần, thì thiết bị phải
  • được lắp trên hoặc lắp phía trong các vật liệu chịu được nhiệt độ này và có độ dẫn nhiệt thấp, hoặc
  • được che chắn khỏi các phần tử kết cấu của tòa nhà bằng các vật liệu chịu được nhiệt độ này và có độ dẫn nhiệt thấp, hoặc
  • được lắp đặt để có thể tản nhiệt an toàn ở khoảng cách đủ tính từ các vật liệu mà nhiệt độ này có thể có các ảnh hưởng có hại về nhiệt, mọi phương tiện đỡ đều phải có độ dẫn nhiệt thấp.
  421.3 Trong trường hợp hồ quang hoặc tia lửa điện có thể phát ra từ các thiết bị được nối cố định trong vận hành bình thường thì thiết bị phải
  • được bao kín hoàn toàn trong vật liệu chịu hồ quang, hoặc
  • được che chắn bằng vật liệu chịu hồ quang khỏi các vật liệu mà việc phát hồ quang hoặc tia lửa điện có thể có các ảnh hưởng có hại, hoặc
  • được lắp đặt sao cho để có thể dập hồ quang an toàn ở khoảng cách đủ tính từ các vật liệu mà việc phát hồ quang hoặc tia lửa điện có thể có các ảnh hưởng có hại.
  Vật liệu chịu hồ quang dùng cho biện pháp bảo vệ này phải là vật liệu không cháy, có độ dẫn nhiệt thấp và đủ độ đày để có độ bền cơ thích hợp.
  CHÚ THÍCH: Ví dụ, một tấm làm bằng Silicon sợi thủy tinh dày 20 mm có thể coi là vật liệu chịu hồ quang.
  421.4 Thiết bị lắp cố định gây tập trung hoặc tích tụ nhiệt phải được đặt ở khoảng cách thích hợp đến các vật cố định hoặc các phần tử của tòa nhà sao cho vật hoặc phần tử này, trong điều kiện bình thường, không phải chịu nhiệt độ nguy hiểm. Vídụ, nhiệt độ vượt quá nhiệt độ bắt cháy của thiết bị.
  CHÚ THÍCH: Cần xét đến mọi thông tin từ nhà chế tạo thiết bị.
  421.5 Thiết bị điện ở nơi có chứa chất lỏng dễ cháy với khối lượng lớn, thì phải thực hiện biện pháp phòng ngừa để ngăn không cho chất lỏng cháy và các sản phẩm cháy của chất lỏng lan ra.
  CHÚ THÍCH 1: Ví dụ về các biện pháp phòng ngừa là:
  • hốc xả để gom chất lỏng rò rỉ và dập được khi xảy ra cháy;
  • lắp thiết bị trong tủ có đủ khả năng chịu cháy và có gờ chắn hoặc phương tiện khác để ngăn chất lỏng đang cháy lan sang các bộ phận khác của tòa nhà, tủ này chỉ được thông với môi trường bên ngoài.
  CHÚ THÍCH 2: Nói chung, đối với lượng chất lỏng lớn, giới hạn dưới chấp nhận được là 25 L.
  CHÚ THÍCH 3: Đối với lượng chất lỏng ít hơn 25 L, chỉ cần bố trí để ngăn ngừa chất lỏng rò rỉ là đủ.
  CHÚ THÍCH 4: Sản phẩm cháy của chất lỏng được xem là ngọn lửa, khói và khí độc.
  CHÚ THÍCH 5: Tốt nhất là cắt nguồn điện khi bắt đầu có cháy.
  421.6 Vật liệu che chắn bố trí xung quanh thiết bị điện trong quá trình lắp đặt phải chịu được nhiệt độ cao nhất mà thiết bị điện có khả năng tạo ra.
  Không dùng các vật liệu cháy được để làm các che chắn này trừ khi có các biện pháp ngăn ngừa sự bắt cháy, ví dụ được bọc bằng vật liệu không cháy hoặc khó cháy có độ dẫn nhiệt thấp.
  422 Các biện pháp phòng tại nơi có rủi ro cháy đặc thù
  422.1 Quy định chung
  422.1.1 Thiết bị điện phải được hạn chế ở mức cần thiết cho việc sử dụng ở những vị trí này, ngoại trừ hệ thống đi dây theo 422.3.5.
  422.1.2 Thiết bị điện phải được chọn và lắp đặt sao cho nhiệt độ trong sử dụng bình thường và độ tăng nhiệt dự kiến trong trường hợp sự cố không thể gây ra cháy.
  Bố trí này có thể bị ảnh hưởng bởi kết cấu thiết bị hoặc các điều kiện lắp đặt của chúng.
  Không cần các biện pháp đặc biệt khi nhiệt độ của các bề mặt ít có khả năng gây bắt cháy các vật ở gần.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.