Tiêu chuẩn quốc gia 7447-4-41-2010 đặt điện hạ áp an toàn chống giật

 1. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA


  TCVN 7447-4-41:2010
  IEC 60364-4-41:2005

  HỆ THỐNG LẮP ĐẶT ĐIỆN HẠ ÁP - PHẦN 4-41: BẢO VỆ AN TOÀN - BẢO VỆ CHỐNG ĐIỆN GIẬT


  Low-voltage electrical installations - Part 4-41: Protection for safety - Protection against electric shock​
  Tiêu-chuẩn-quốc-gia-7447-4-41-2010-hệ-thống-lắp-đặt-điện-hạ-áp-bảo-vệ-an-toàn-chống-điện-giật.jpg
  Lời nói đầu
  TCVN 7447-4-41:2010 thay thế TCVN 7447-4-41:2004;
  TCVN 7447-4-41:2010 hoàn toàn tương đương với IEC 60364-4-41:2005;
  TCVN 7447-4-41:2010 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E1 Máy điện và khí cụ điện biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
  Lời giới thiệu
  Bộ Tiêu chuẩn TCVN 7447 (IEC 60364) hiện đã có các phần sau:
  • TCVN 7447-1:2010, Hệ thống lắp đặt điện hạ áp - Phần 1: Nguyên tắc cơ bản, đánh giá các đặc tính chung, định nghĩa
  • TCVN 7447-4-41:2010, Hệ thống lắp đặt điện hạ áp - Phần 4-41: Bảo vệ an toàn - Bảo vệ chống điện giật
  • TCVN 7447-4-42:2005, Hệ thống lắp đặt điện trong các tòa nhà - Phần 4-42: Bảo vệ an toàn - Bảo vệ chống các ảnh hưởng của nhiệt
  • TCVN 7447-4-43:2010, Hệ thống lắp đặt điện hạ áp - Phần 4-43: Bảo vệ an toàn - Bảo vệ chống quá dòng
  • TCVN 7447-4-44:2010, Hệ thống lắp đặt điện hạ áp - Phần 4-44: Bảo vệ an toàn - Bảo vệ chống nhiễu điện áp và nhiễu điện tử
  • TCVN 7447-5-51:2010, Hệ thống lắp đặt điện hạ áp - Phần 5-51: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện - Nguyên tắc chung
  • TCVN 7447-5-52:2010, Hệ thống lắp đặt điện hạ áp - Phần 5-52: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện - Hệ thống đi dây
  • TCVN 7447-5-53:2005, Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà - Phần 5-53: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện - Cách ly, đóng cắt và điều khiển
  • TCVN 7447-5-54:2005, Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà - Phần 5-54: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện - Bố trí nối đất, dây bảo vệ và dây liên kết bảo vệ
  • TCVN 7447-5-55:2010, Hệ thống lắp đặt điện hạ áp - Phần 5-55: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện - Các thiết bị khác
  • TCVN 7447-7-710:2006, Hệ thống lắp đặt điện cho các tòa nhà - Phần 7-710: Yêu cầu đối với hệ thống lắp đặt đặc biệt hoặc khu vực đặc biệt - Khu vực y tế
  Ngoài ra bộ tiêu chuẩn quốc tế IEC 60364 còn có các tiêu chuẩn sau:
  • IEC 60364-5-56, Low-voltage eletrical installations - Part 5-56: Selection and erection of electrical equipment - Safety services
  • IEC 60364-6, Low-voltage eletrical installations - Part 6: Verification
  • IEC 60364-7-701, Low-voltage eletrical installations - Part 7-701: Requirements for special installations or locations - Locations containing a bath or shower
  • IEC 60364-7-702, Low-voltage eletrical installations - Part 7-702: Requirements for special installations or locations - Swimming pools and fountains
  • IEC 60364-7-703, Electrical installations of buildings - Part 7-703: Requirements for special installations or locations - Rooms and cabins containing sauna heaters
  • IEC 60364-7-704, Low-voltage eletrical installations - Part 7-704: Requirements for special installations or locations - Construction and demolition site installations
  • IEC 60364-7-705, Low-voltage eletrical installations - Part 7-705: Requirements for special installations or locations - Agricultural and horticultural premises
  • IEC 60364-7-706, Low-voltage eletrical installations - Part 7-706: Requirements for special installations or locations - Conducting locations with restricted movement
  • IEC 60364-7-708, Low-voltage eletrical installations - Part 7-708: Requirements for special installations or locations - Caravan parks, camping parks and similar locations
  • IEC 60364-7-709, Low-voltage eletrical installations - Part 7-709: Requirements for special installations or locations - Marinas and similar locations
  • IEC 60364-7-711, Electrical installations of buildings - Part 7-711: Requirements for special installations or locations - Exhibitions, shows and stands
  • IEC 60364-7-712, Electrical installations of buildings - Part 7-712: Requirements for special installations or locations - Solar photovoltaic (PV) power supply systems
  • IEC 60364-7-713, Electrical installations of buildings - Part 7: Requirements for special installations or locations - Section 713: Furniture
  • IEC 60364-7-714, Electrical installations of buildings - Part 7: Requirements for special installations or locations - Section 714: External lighting installations
  • IEC 60364-7-715, Electrical installations of buildings - Part 7-715: Requirements for special installations or locations - Extra-low-voltage lighting installations
  • IEC 60364-7-717, Low-voltage eletrical installations - Part 7-717: Requirements for special installations or locations - Mobile or transportable units
  • IEC 60364-7-721, Low-voltage eletrical installations - Part 7-721: Requirements for special installations or locations - Electrical installations in caravans and motor caravans
  • IEC 60364-7-729, Low-voltage eletrical installations - Part 7-729: Requirements for special installations or locations - Operating or maintenance gangways
  • IEC 60364-7-740, Electrical installations of buildings - Part 7-740: Requirements for special installations or locations - Temporary electrical installations for structures, amusement devices and booths at fairgrounds, amusement parks and circuses
  • IEC 60364-7-753, Low-voltage eletrical installations - Part 7-753: Requirements for special installations or locations - Floor and ceiling heating systems

  HỆ THỐNG LẮP ĐẶT ĐIỆN HẠ ÁP - PHẦN 4-41: BẢO VỆ AN TOÀN - BẢO VỆ CHỐNG ĐIỆN GIẬT


  Low-voltage electrical installations - Part 4-41: Protection for safety - Protection against electric shock​
  410.1. Phạm vi áp dụng
  Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu thiết yếu liên quan đến việc bảo vệ chống điện giật, kể cả bảo vệ chính (bảo vệ chống tiếp xúc trực tiếp) và bảo vệ sự cố (bảo vệ chống tiếp xúc gián tiếp) con người và vật nuôi. Tiêu chuẩn này cũng đề cập đến việc áp dụng và phối hợp các yêu cầu này với các ảnh hưởng từ bên ngoài.
  410.2. Tài liệu viện dẫn
  Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi.
  • TCVN 7447-5-52 (IEC 60364-5-52), Hệ thống lắp đặt điện hạ áp - Phần 5-52: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện - Hệ thống đi dây
  • TCVN 7447-5-54 (IEC 60364-5-54), Hệ thống lắp đặt điện hạ áp - Phần 5-54: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện - Bố trí nối đất, dây bảo vệ và dây liên kết bảo vệ)
  • TCVN 7994-1 (IEC 60439-1), Tủ điện đóng cắt và điều khiển hạ áp - Tủ điện được thử nghiệm điển hình và tủ điện được thử nghiệm điển hình từng phần
  • IEC 60364-6 (tất cả các phần), Electrical installations of buildings - Part 6: Verification (Hệ thống lắp đặt điện hạ áp - Phần 6: Kiểm tra xác nhận)
  • IEC 60449, Voltage bands for electrical installations of buildings (Dải điện áp dùng cho hệ thống lắp đặt điện của các công trình)
  • IEC 60614 (tất cả các phần), Conduits for electrical installations - Specification (Ống dùng cho hệ thống lắp đặt điện - Quy định kỹ thuật)
  • IEC 61084 (tất cả các phần), Cable trunking and ducting systems for electrical installations (Hệ thống ống và hộp cáp dùng cho hệ thống lắp đặt điện)
  • IEC 61140, Protection against electric shock - Common aspects for installations and equipment (Bảo vệ chống điện giật - Khía cạnh chung đối với hệ thống lắp đặt và thiết bị)
  • IEC 61386 (tất cả các phần), Conduit systems for electrical installations (Hệ thống ống dùng cho hệ thống lắp đặt điện)
  • IEC 61558-2-6, Safety of power transformers, power supply units and similar - Part 2-6: Particular requirements for safety isolating transformers for general use (An toàn của máy biến áp điện lực, bộ nguồn cung cấp và các thiết bị tương tự - Phần 2-6: Yêu cầu cụ thể đối với máy biến áp cách ly an toàn dùng cho mục đích chung)
  • IEC Guide 104, The preparation of safety publications and the use of basic safety publications and group safety publicatioin (Hướng dẫn 104 của IEC: Soạn thảo các tiêu chuẩn về an toàn và sử dụng các tiêu chuẩn an toàn cơ bản và tiêu chuẩn an toàn nhóm)

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.