Tiêu chuẩn quốc gia 7239-2014 bột bả tường gốc xi măng poóc lăng

 1. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA


  TCVN 7239:2014

  BỘT BẢ TƯỜNG GỐC XI MĂNG POÓC LĂNG


  Portland cement - Based skim coat​
  Tiêu-chuẩn-quốc-gia-7239-2014-bột-bả-tường-gốc-xi-măng-poóc-lăng.jpg
  Lời nói đầu
  TCVN 7239:2014 thay thế TCVN 7239:2003
  TCVN 7239:2014 do Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

  BỘT BẢ TƯỜNG GỐC XI MĂNG POÓC LĂNG


  Portland cement - Based skim coat​
  1. Phạm vi áp dụng
  Tiêu chuẩn này áp dụng cho bột bả tường gốc xi măng poóc lăng, dùng để cải thiện bề mặt vữa trát, bê tông, thạch cao trong nhà và ngoài trời trước khi sơn trang trí.
  2. Tài liệu viện dẫn
  Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).
  TCVN 2098:2007 (ISO 1522:2006), Sơn và vecni - Phép thử dao động tắt dần của con lắc;
  TCVN 3121-3:2003, Vữa xây dựng - Phương pháp thử - Phần 3: Xác định độ lưu động của vữa tươi (Phương pháp bàn dằn);
  TCVN 3121-11:2003, Vữa xây dựng - Phương pháp thử - Phần 11: Xác định cường độ uốn và nén của vữa đã đóng rắn;
  TCVN 4030:2003, Xi măng - Phương pháp xác định độ mịn;
  TCVN 4314:2003, Vữa xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật;
  TCVN 4787:2009 (EN 196-7:2007), Xi măng - Phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử;
  TCVN 5670:2007 (ISO 1514:2004), Sơn và vecni - Tấm chuẩn để thử;
  TCVN 6017:1995 (ISO 9597:1989(E)), Xi măng - Phương pháp thử xác định thời gian đông kết và độ ổn định;
  TCVN 7899-2:2008 (ISO 13007-2:2005), Gạch gốm ốp lát - Vữa, keo chít mạch và dán gạch - Phần 2: Phương pháp thử vữa, keo dán gạch.
  3. Thuật ngữ và định nghĩa
  Trong tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau:
  3.1. Bột bả tường gốc xi măng poóc lăng (Portland cement - based skim coat)
  Hỗn hợp khô được trộn đều từ xi măng poóc lăng, chất độn mịn, phụ gia, sau đây gọi tắt là bột bả tường.
  3.2. Matit
  Hỗn hợp gồm bột bả tường được trộn đều với nước cho đến khi đạt độ lưu động từ 165 mm đến 190 mm.
  4. Yêu cầu kỹ thuật
  Các chỉ tiêu kỹ thuật của bột bả tường và matit được qui định trong Bảng 1.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.