Tiêu chuẩn quốc gia 7195-2002 ngói tráng men

 1. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA


  TCVN 7195 : 2002

  NGÓI TRÁNG MEN


  Glazed roofing tiles​
  Tiêu-chuẩn-quốc-gia-7195-2002-ngói-tráng-men.jpg
  Lời nói đầu
  TCVN 7195 : 2002 do Ban kỹ thuật TCVN/TC 189 Sản phẩm gốm xây dựng hoàn thiện trên cơ sở dự thảo của Viện Khoa học công nghệ Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xét duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.
  Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

  NGÓI TRÁNG MEN


  Glazed roofing tiles​
  1. Phạm vi áp dụng
  Tiêu chuẩn này áp dụng cho ngói đất sét nung có tráng men để làm vật liệu lợp và ốp.
  2. Tiêu chuẩn viện dẫn
  • TCVN 1452 : 1995 Ngói đất sét nung - Yêu cầu kỹ thuật.
  • TCVN 4313 : 1995 Ngói - Phương pháp thử cơ lý.
  • TCVN 6415 : 1998 Gạch gốm ốp lát - Phương pháp thử.
  3. Kiểu và kích thước cơ bản
  3.1. Kiểu và kích thước cơ bản của ngói tráng men thông dụng được quy định trên hình từ 1 đến 7 và bảng 1.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.