Tiêu chuẩn quốc gia 7194-2002 vật liệu cách nhiệt phân loại

 1. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA


  TCVN 7194 : 2002

  VẬT LIỆU CÁCH NHIỆT - PHÂN LOẠI


  Thermal insulating materials - Classification​
  Tiêu-chuẩn-quốc-gia-tcvn-7194-2002-vật-liệu-cách-nhiệt-phân-loại.jpg
  Lời nói đầu
  TCVN 7194 : 2002 do Ban kỹ thuật TCVN/TC 33 Vật liệu chịu lửa hoàn thiện trên cơ sở dự thảo của Viện Khoa học công nghệ Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xét duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.
  Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

  VẬT LIỆU CÁCH NHIỆT − PHÂN LOẠI


  Thermal insulating materials − Classification​
  1. Phạm vi áp dụng
  Tiêu chuẩn này quy định cách phân loại vật liệu cách nhiệt dùng trong xây dựng và thiết bị công nghiệp.
  2. Tiêu chuẩn viện dẫn
  TCVN 2622 : 1995 Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế.
  3. Phân loại
  Vật liệu cách nhiệt được phân loại theo các đặc tính cơ bản sau: bản chất vật liệu; hình dáng bên ngoài; khối lượng thể tích; độ dẫn nhiệt; tính bắt lửa; nhiệt độ làm việc; lĩnh vực sử dụng.
  3.1. Theo bản chất vật liệu, vật liệu cách nhiệt được chia thành 3 nhóm:
  • vật liệu cách nhiệt vô cơ;
  • vật liệu cách nhiệt hữu cơ;
  • vật liệu cách nhiệt hỗn hợp.
  3.2. Theo hình dáng bên ngoài, vật liệu cách nhiệt được chia thành 2 nhóm:
  • vật liệu cách nhiệt định hình;
  • vật liệu cách nhiệt không định hình.
  3.3. Theo khối lượng thể tích, vật liệu cách nhiệt được chia thành 4 nhóm và mác quy định tại Bảng 1.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.