Tiêu chuẩn quốc gia 7168-1-2007 tiêu chuẩn an toàn thang máy

 1. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA


  TCVN 7168-1 : 2007
  ISO/TR 11071-1 : 2004

  SO SÁNH CÁC TIÊU CHUẨN AN TOÀN THANG MÁY QUỐC TẾ - PHẦN 1: THANG MÁY ĐIỆN


  Comparision of worldwide lift safety standards - Part 1: Electric lift (elevators)​
  Tiêu-chuẩn-quốc-gia-tcvn-7168-1-2007-so-sánh-các-tiêu-chuẩn-an-toàn-thang-máy-quốc-tế.jpg
  Lời nói đầu
  TCVN 7168-1 : 2007 thay thế TCVN 7168-1 : 2002.
  TCVN 7168-1 : 2007 hoàn toàn tương đương với ISO/TR 11071-1 : 2004.
  TCVN 7168-1 : 2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 178 Thang máy biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

  SO SÁNH CÁC TIÊU CHUẨN AN TOÀN THANG MÁY QUỐC TẾ - PHẦN 1: THANG MÁY ĐIỆN


  Comparision of worldwide lift safety standards - Part 1: Electric lift (elevators)​
  1. Phạm vi áp dụng
  Tiêu chuẩn này nhằm so sánh về các yêu cầu lựa chọn chủ yếu về kỹ thuật an toàn thang máy bởi các tiêu chuẩn an toàn quốc tế dưới đây (loại trừ sự chênh lệch về vùng miền hoặc quốc gia).
  • CEN - Tiêu chuẩn Châu Âu EN 81-1 : 1998. Các tiêu chuẩn an toàn về kết cấu và lắp đặt thang máy - Phần 1: Thang máy điện.
  • ASME A17.1 : 2000 và CSA B44 - 00, Bộ tiêu chuẩn an toàn cho thang máy và thang cuốn.
  • Luật xây dựng của Nhật Bản - Các nguyên tắc bắt buộc - Phần 2, Thiết bị thang máy, Điều 129 đến 129-13 và Thông tư của Bộ trưởng Bộ Xây dựng năm 2000.
   • Từ số 1413 đến 1418;
   • Số 1423, 1424, 1428 và 1429;
   • Số 1597.
  • AS 1735-1 : 2001, Thang máy, thang cuốn và băng tải chở người - Phần 1: Yêu cầu chung.
  • AS 1735-2 : 2001, Thang máy, thang cuốn và băng tải chở người - Phần 2: Thang máy chở người và chở hàng - Thang máy điện.
  CHÚ THÍCH 1: Những tiêu chuẩn sau được so sánh theo bản gốc (năm 1990).
  • CEN EN 81 - Phần 1: 1985.
  • ASME/ANSI A17.1 (xuất bản 1987 thêm phần Phụ lục A17.a : 1998 và A17.1b : 1989).
  • CSA/CAN3B44 (xuất bản năm 1985 thêm phần Phụ lục 1-1987).
  • CMEA - Các quy tắc an toàn thang máy của Hội đồng tương trợ kinh tế.
  CHÚ THÍCH 2: Từ năm 1990.
  • Tiêu chuẩn ASME và CSA đã làm hài hòa những phần chênh vô nghĩa với nhau xây dựng bằng các cột đơn trong bảng biểu.
  • Tiêu chuẩn này chỉ áp dụng cho thang máy điện, mặc dù một số phần có thể cũng được áp dụng cho thang máy treo bằng cáp hoặc bằng xích.
  Cũng cần lưu ý rằng, ngoài việc phải thỏa mãn các tiêu chuẩn được nêu ở trên, thang máy phải tuân theo các tiêu chuẩn khác về cơ khí, kết cấu và thiết bị điện.
  2. Thuật ngữ
  CHÚ THÍCH: Các tài liệu, trừ phụ lục từ ghép bởi các chữ cái đầu gồm:
  • CEN - EN 81-1 : 1998.
  • ASME-A17.1b : 1989.
  • CSA-B44 Phụ lục 1 - 1997.
  • AS-AS1735 - Phần 1 và 2.
  • Tiêu chuẩn 1c) của Nhật Bản.
  2.1 Thang máy và thang nâng
  2.1.1 Các thuật ngữ thang máy được dùng trong tiêu chuẩn CEN. Thuật ngữ thang nâng được dùng trong tiêu chuẩn ASME và CSA. Hai thuật ngữ nêu trên, trong tiêu chuẩn này là tương đương và có thể thay thế cho nhau.
  CHÚ THÍCH: Những thuật ngữ thang máy cũng được sử dụng trong tiêu chuẩn của Úc (AS).
  2.1.2 Trong tiêu chuẩn này, các thuật ngữ thang máy chở người và thang máy chở hàng tương đương với các thuật ngữ trong tiêu chuẩn CEN, trừ khi có quy định khác.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.