Tiêu chuẩn quốc gia 6927-2001 nguyên liệu sản xuất gốm xây dựng

 1. TCVN 6927:2001


  NGUYÊN LIỆU ĐỂ SẢN XUẤT SẢN PHẨM GỐM XÂY DỰNG -THẠCH ANH


  Raw materials for producing construction ceramics - Quartz​
  Tiêu-chuẩn-quốc-gia-6927-2001-nguyên-liệu-sản-xuất-gốm-xây-dựng.jpg
  Lời nói đầu
  TCVN 6927:2001 do Ban Kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 189 “Sản phẩm gốm xây dựng”
  Hoàn thiện trên cơ sở dự thảo của Viện Khoa học Công nghệ Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất Lượng xét duyệt, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) ban hành.
  Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

  NGUYÊN LIỆU ĐỂ SẢN XUẤT SẢN PHẨM GỐM XÂY DỰNG - THẠCH ANH


  Raw materials for producing construction ceramics - Quartz​
  1. Phạm vi áp dụng
  Tiêu chuẩn này áp dụng cho thạch anh dạng bột (sau đây gọi là thạch anh) để làm nguyên liệu sản xuất sản phẩm gốm xây dựng như: sứ vệ sinh, gạch gốm ốp lát...
  2. Tiêu chuẩn trích dẫn
  TCVN 6227:1996 Cát tiêu chuẩn ISO để xác định cường độ của xi măng.
  3. Yêu cầu kỹ thuật
  3.1. Các chỉ tiêu kỹ thuật của thạch anh để sản xuất sản phẩm gốm xây dựng được quy định ở bảng 1.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.