Tiêu chuẩn quốc gia 6834-3-2001 quy trình hàn cho hàn hồ quang thép

 1. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA


  TCVN 6834 − 3 : 2001
  ISO 9956 − 3 : 1995

  ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT VÀ SỰ CHẤP NHẬN CÁC QUY TRÌNH HÀN VẬT LIỆU KIM LOẠI - PHẦN 3: THỬ QUY TRÌNH HÀN CHO HÀN HỒ QUANG THÉP


  Specification and approval of welding procedures for metallic materials - Part 3: Welding procedure tests for the arc welding of steels​
  Tiêu-chuẩn-quốc-gia-6834-3-2001-quy-trình-hàn-cho-hàn-hồ-quang-thép.jpg
  Lời nói đầu
  TCVN 6834 − 3 : 2001 hoàn toàn tương đương với ISO 9956 − 3 : 1995.
  TCVN 6834 − 3 : 2001 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 44/SC 11 Chấp nhận nhân viên hàn biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ khoa học và Công nghệ) ban hành.
  Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

  ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT VÀ SỰ CHẤP NHẬN CÁC QUY TRÌNH HÀN VẬT LIỆU KIM LOẠI - PHẦN 3: THỬ QUY TRÌNH HÀN CHO HÀN HỒ QUANG THÉP


  Specification and approval of welding procedures for metallic materials - Part 3: Welding procedure tests for the arc welding of steels​
  1. Phạm vi áp dụng
  Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu cho việc chấp nhận đặc tính kỹ thuật của một quy trình hàn bằng các phép thử quy trình hàn.
  Tiêu chuẩn này xác định các điều kiện để thực hiện các phép thử chấp nhận quy trình hàn và các phạm vi hiệu lực của một quy trình hàn được chấp nhận đối với tất cả các hoạt động thực hành về hàn trong phạm vi các thông số về hàn được liệt kê trong điều 8.
  Các phép thử được thực hiện phù hợp với tiêu chuẩn này, trừ khi có các phép thử nghiêm ngặt hơn phải được qui định trong các tiêu chuẩn thích hợp hoặc các hợp đồng.
  Tiêu chuẩn này áp dụng cho hàn hồ quang đối với các loại thép. Các nguyên tắc của tiêu chuẩn này cũng có thể áp dụng cho các quá trình hàn nóng chảy khác theo thỏa thuận giữa các bên tham gia hợp đồng.
  CHÚ THÍCH 1 - Trong trường hợp đặc biệt, các điều kiện về vật liệu hoặc chế tạo có thể cần đến thử nghiệm toàn diện hơn so với phép thử được quy định trong tiêu chuẩn này để thu được nhiều thông tin hơn và tránh lặp lại các phép thử quy trình hàn để đạt được số liệu thử bổ sung.
  Các phép thử này bao gồm:
  • thử kéo dọc mối hàn;
  • thử uốn kim loại mối hàn;
  • thử va đập có khắc rãnh chữ V ;
  • giới hạn chảy hoặc ứng suất thử 0,2%;
  • độ giãn dài;
  • phân tính hóa học ;
  • kiểm tra tế vi;
  • xác định ferit denta trong thép không gỉ austênit.
  Hàn hồ quang bao gồm các phương pháp sau theo ISO 4063.
  • 111 - hàn hồ quang kim loại thuốc bọc
  • 114 - hàn hồ quang dây kim loại lõi thuốc không có khí bảo vệ;
  • 12 - hàn hồ quang dưới lớp thuốc;
  • 131 - hàn hồ quang điện cực kim loại trong khí trơ (hàn MIG )
  • 135 - hàn hồ quang điện cực kim loại trong khí hoạt tính (hàn MAG);
  • 136 - hàn hồ quang dây kim loại lõi thuốc trong khí hoạt tính;
  • 141 - hàn hồ quang điện cực vonfram trong khí trơ (hàn TIG );
  • 15 - hàn hồ quang plasma.
  Các phương pháp hàn nóng chảy khác theo thỏa thuận, ví dụ hàn hồ quang điện cực dây kim loại có thuốc bọc.
  2. Tiêu chuẩn trích dẫn
  ISO 1106-1 : 1984
  Thực hành kiểm tra bức xạ các mối hàn nóng chảy - Phần1: Mối hàn giáp mép nóng chảy trong các tấm thép dầy tới 50 mm. (Recommended practice for radiographic examination of fusion welded joints - Part 1 : Fusion welded butt joints in steel plates up to 50 mm thick).
  ISO1106- 2 : 1985
  Thực hành kiểm tra bức xạ các mối hàn nóng chảy - Phần 2: Mối hàn giáp mép nóng chảy trong các tấm thép dày trên 50 mm đến và bao gồm 200 mm.(Recommended practice for radiographic examination of fusion welded joints - Part 2 : Fusion welded butt joints in steel plates thicker than 50 mm and up to and including 200 mm in thickness).
  ISO1106- 3 : 1984
  Thực hành kiểm tra bức xạ các mối hàn nóng chảy - Phần 3: Mối hàn nóng chảy theo chu vi trong các ống thép có chiều dày thành tới 50 mm.(Recommended practice for radiographic examination of fusion welded joints - Part 3 : Fusion welded circumferential joints in steel pipes of up 50 mm wall thickness).
  ISO 3452 : 1984
  Kiểm tra không phá hủy - Kiểm tra bằng chất thẩm thấu - Nguyên tắc chung.(Non- destructive testing - Penetrant inspection - General principles).
  ISO 4063 : 1990
  Hàn, hàn đồng (hàn vảy cứng), hàn đồng thau và hàn thiếc (hàn vảy mềm) các kim loại - Thuật ngữ các phương pháp hàn, số hiệu trích dẫn cho trình bày kí hiệu trên bản vẽ. (Welding, brazing, soldering and braze welding of metals - Nomenclature of processes and reference numbers for symbolic representation on drawings).
  ISO 4136
  Hàn - Mối hàn giáp mép đối với vật liệu kim loại - Thử kéo ngang. (Welding - Welded butt joints in metallic materials - Transverse tensile tests).
  ISO 5173
  Hàn - Mối hàn giáp mép đối với vật liệu kim loại - Thử uốn. (Welding - Welded butt joints in metallic materials - Bend tests).
  ISO 5817 : 1992
  Mối hàn hồ quang đối với thép - Hướng dẫn về các mức chất lượng đối với các khuyết tật. (Arc-welded joints in steel - Guidance on quality levels for imperfections).
  ISO 6947 : 1990
  Mối hàn - Các tư thế hàn. Định nghĩa về các góc nghiêng và quay. (Welds - Working positions - Definitions of angles of slope and rotation).
  ISO 9015
  Hàn - Mối hàn đối với vật liệu kim loại - Thử độ cứng. (Welding - Welded joints in metallic materials - Hardness testing).
  ISO 9016
  Hàn - Mối hàn đối với vật liệu kim loại - Xác định vị trí mẫu thử và định hướng rãnh khắc đối với thử va đập. (Welding - Welded joints in metallic materials - Specimen location and notch orientation for impact tests).
  TCVN 6700 - 1 : 2000 (ISO 9606- 1 : 1998) Kiểm tra chứng nhận thợ hàn - Hàn nóng chảy. Phần 1: Thép.
  TCVN 6834-1 : 2001 (ISO 9956-1 : 1995) Đặc tính kỹ thuật và sự chấp nhận các quy trình hàn. Phần 1: Quy tắc chung đối với hàn nóng chảy.
  TCVN 6834-2 : 2001 (ISO 9956-2 :1995) Đặc tính kỹ thuật và sự chấp nhận các quy trình hàn vật liệu kim loại. Phần 2: Đặc tính kỹ thuật quy trình hàn hồ quang.
  3. Định nghĩa
  Tiêu chuẩn này sử dụng các định nghĩa được quy định trong TCVN 6834-1 : 2001 (ISO 9956-1).
  4. Đặc tính kỹ thuật của quy trình hàn sơ bộ (pWPS)
  Đặc tính kỹ thuật của quy trình hàn sơ bộ phải được chuẩn bị phù hợp với TCVN 6834-2 : 2001 (ISO 9956-2). Qui trình này phải quy định phạm vi của tất cả các thông số thích hợp.
  5. Thử quy trình hàn
  Chế tạo và thử các chi tiết kiểm tra đại diện cho kiểu hàn được sử dụng trong sản xuất phải phù hợp với các điều 6 và 7.
  Thợ hàn thực hiện thử quy trình hàn thỏa mãn theo tiêu chuẩn này sẽ được chứng nhận đối với phạm vi chấp nhận thích hợp được qui định trong các tiêu chuẩn TCVN 6700-1 : 2000 (ISO 9606-1) hoặc TCVN 6700-2 : 2000 (ISO 9600- 2).
  6. Chi tiết kiểm tra
  6.1. Quy định chung
  Liên kết hàn có sử dụng quy trình hàn điện trong sản xuất phải được đại diện bằng cách chế tạo một hoặc các chi tiết kiểm tra như quy định trong 6.2.
  6.2. Hình dạng và kích thước của các chi tiết kiểm tra
  Các chi tiết kiểm tra phải có đủ kích thước để đảm bảo sự phân bố nhiệt hợp lý.
  Có thể chuẩn bị các chi tiết kiểm tra bổ sung hoặc các chi tiết kiểm tra dài hơn so với kích thước tối thiểu để chế tạo các mẫu thử bổ sung và /hoặc các mẫu thử lại (xem 7.5).
  Nếu có yêu cầu của tiêu chuẩn, hướng cán của tấm phải được ghi dấu trên chi tiết kiểm tra khi cần thử độ dai va đập đối với vùng ảnh hưởng nhiệt (HAZ).
  Chiều dày và /hoặc đường kính ngoài của ống của chi tiết kiểm tra phải được chọn phù hợp với 8.3.2.1 đến 8.3.2.4.
  Nếu không có quy định nào khác, hình dạng và kích thước nhỏ nhất của chi tiết kiểm tra phải như sau.
  Chú thích 2 - Trong các hình từ 1 đến 5, t là chiều dày của chi tiết dày hơn.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.