Tiêu chuẩn quốc gia 6587-2000 nguyên liệu sản xuất vật liệu chịu lửa

 1. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA


  TCVN 6587 : 2000

  NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT VẬT LIỆU CHỊU LỬA SAMỐT - ĐẤT SÉT


  Raw materials for production of fireclay refractories - Clay​
  Tiêu-chuẩn-quốc-gia-6587-2000-nguyên-liệu-sản-xuất-vật-liệu-chịu-lửa-samốt-đất-sét.jpg
  Lời nói đầu
  TCVN 6587 : 2000 do Tiểu ban Kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC33/SC2 "Vật liệu chịu lửa - phân tích hóa học" hoàn thiện trên cơ sở dự thảo của Viện Khoa học Công nghệ Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xét duyệt, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) ban hành.
  Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

  NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT VẬT LIỆU CHỊU LỬA SAMỐT - ĐẤT SÉT


  Raw materials for production of fireclay refractories - Clay​
  1. Phạm vi áp dụng
  Tiêu chuẩn này áp dụng cho đất sét làm nguyên liệu sản xuất vật liệu chịu lửa samốt.
  2. Tiêu chuẩn trích dẫn
  • TCVN 4196 - 86 Đất xây dựng - Phương pháp xác định độ ẩm.
  • TCVN 4345 - 86 Đất sét để sản xuất gạch ngói nung - Phương pháp thử cơ lý.
  • TCVN 6530-4:1999 Vật liệu chịu lửa - Phương pháp thử - Phần 4: Xác định độ chịu lửa.
  • TCVN 6533 : 1999 Vật liệu chịu lửa alumosilicat - Phương pháp phân tích hóa học.
  3. Yêu cầu kỹ thuật
  3.1. Các chỉ tiêu kỹ thuật của đất sét để sản xuất vật liệu chịu lửa samốt quy định ở Bảng 1.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.