Tiêu chuẩn quốc gia 6305-1-2007 yêu cầu phương pháp thử với sprinkler

 1. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA


  TCVN 6305-1: 2007
  ISO 6182-1 : 2004

  PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY - HỆ THỐNG SPRINKLER TỰ ĐỘNG - PHẦN 1 : YÊU CẦU VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ ĐỐI VỚI SPRINKLER


  Fire protection - Automatic sprinkler systems - Part 1: Requirements and test methods for sprinklers​
  Tiêu-chuẩn-quốc-gia-6305-1-2007-yêu-cầu-phương-pháp-thử-với-sprinkler.jpg
  Lời nói đầu
  TCVN 6305-1: 2007 thay thế TCVN 6305-1 : 1997 (ISO 6182-1 : 1993).
  TCVN 6305-1: 2007 hoàn toàn tương đương với ISO 6182-1 : 2004.
  TCVN 6305-1: 2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 21 Thiết bị phòng cháy chữa cháy biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
  TCVN 6305 (ISSO 6182) Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống sprinkler tự động bao gồm 5 phần sau:
  • TCVN 6305-1: 2007 (ISO 6182-1 : 2004) - Phần 1 : Yêu cầu và phương pháp thử đối với Sprinkler;
  • TCVN 6305-2: 2007 (ISO 6182-2 : 2005) - Phần 2 : Yêu cầu và phương pháp thử đối với van báo động kiểu ớt, bình làm trễ và chuông nước;
  • TCVN 6305-3: 2007 (ISO 6182-3 : 2005) - Phần 3 : Yêu cầu và phương pháp thử đối với van ống khô;
  • TCVN 6305-7: 2006 (ISO 6182-7 : 2004) - Phần 7 : Yêu cầu và phương pháp thử đối với đầu phun nhanh ngăn chặn sớm;
  • TCVN 6305-11: 2006 (ISO 6182-11 : 2004) - Phần 11 : Yêu cầu và phương pháp thử đối với giá treo ống.

  PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY - HỆ THỐNG SPRINKLER TỰ ĐỘNG - PHẦN 1 : YÊU CẦU VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ ĐỐI VỚI SPRINKLER


  Fire protection - Automatic sprinkler systems - Part 1: Requirements and test methods for sprinklers​
  1 Phạm vi áp dụng
  Tiêu chuẩn này qui định các đặc tính, phương pháp thử và ghi nhãn đối với sprinkler thông thường, sprinkler phun sương, sprinkler phun sương thẳng và sprinkler bên vách. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các sprinkler có nhiều miệng phun.
  2 Tài liệu viện dẫn
  Các tài liệu dưới đây là rất cần thiết đối với việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với tài liệu có ghi năm công bố, áp dụng phiên bản được nêu. Đối với tài liệu không có năm công bố, áp dụng phiên bản mới nhất (kể cả các sửa đổi).
  TCVN 7705 (ISO 49), Phụ tùng ống bằng gang dẻo được làm ren theo ISO 7-1.
  ISO 7-1 : 1982, Pipe threads where pressure-tight joints are made on the threads - Part 1: Dimensios, toleraces and designation (Ren ống cho mối nối kín áp bằng ghép ren - Phần 1: Ký hiệu, kích thước và dung sai).
  ISO 65, Carbon steel suitable tubes for screwing in accordance with ISO 7-1 (Ống thép cacbon dùng cho mối ghép ren theo ISO 7-1).
  PPP-B-640D : 1969, Federal Sprecification for Boxes, Fiberboard, Comugated, Triple-Wall (Đặc tính kỹ thuật toàn liên bang đối với hộp, ván sợi ép, tường lượn sóng, tường ba lớp).
  3 Thuật ngữ và định nghĩa
  Tiêu chuẩn này áp dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau.
  3.1 Các thuật ngữ chung
  3.1.1 Sprinkler (Sprinkler)
  Cơ cấu nhạy cảm nhiệt được thiết kế để tác động ở một nhiệt độ xác định trước bằng cách tự động xả luồng nước và phân bố luồng nước theo đặc tuyến và số lượng qui định trên một diện tích thiết kế.
  3.1.2 Hệ số dẫn C (conductivity factor)
  Giá trị độ dẫn giữa phần tử phản ứng nhiệt của sprinkler và phụ tùng nối.
  CHÚ THÍCH Hệ số dẫn được tính theo đơn vị (m/s)0,5.
  3.1.3 Chỉ số thời gian phản ứng, RTI (response time index)
  • t là hằng số thời gian của phần tử phản ứng nhiệt, tính bằng giây;
  • u là tốc độ khí, tính bằng mét trên giây
  CHÚ THÍCH 1 Chỉ số thời gian phản ứng được tính theo đơn vị (m.s)0,5.
  CHÚ THÍCH 2 Có thể sử dụng RTI kết hợp với hệ số dẫn C để dự tính khả năng phản ứng của sprinkler trong môi trường cháy được xác định theo các yếu tố nhiệt độ và tốc độ khí thay đổi theo thời gian.
  3.1.4 Hướng chuẩn (standard orientation)
  Hướng tạo ra thời gian phản ứng ngắn nhất với đường trục miệng vào của sprinkler vuông góc với luồng không khí.
  CHÚ THÍCH Trong trường hợp các phần tử phản ứng nhiệt đối xứng, hướng chuẩn là hướng mà luồng không khí vuông góc với cả đường trục của luồng nước và mặt phẳng của tay khung kẹp; Trong trường hợp các phần tử phản ứng nhiệt không đối xứng, hướng chuẩn là hướng mà luồng không khí vuông góc với cả đường trục luồng nước và mặt phẳng của tay khung kẹp, đồng thời phải tạo ra phản ứng ngắn nhất.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.