Tiêu chuẩn quốc gia 6170-1-2017 giàn cố định trên biển