Tiêu chuẩn quốc gia 6085-2012 bản vẽ thi công các kết cấu chế tạo sẵn

 1. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA


  TCVN 6085:2012
  ISO 7437:1990

  BẢN VẼ KỸ THUẬT - BẢN VẼ XÂY DỰNG - NGUYÊN TẮC CHUNG ĐỂ LẬP BẢN VẼ THI CÔNG CÁC KẾT CẤU CHẾ TẠO SẴN


  Technical drawings - Construction drawings - General rules for execution of drawings for Prefabricated structural components​
  Tiêu-chuẩn-quốc-gia-6085-2012-bản-vẽ-thi-công-các-kết-cấu-chế-tạo-sẵn.jpg
  Lời nói đầu
  TCVN 6085:2012 thay thế TCVN 6085:1995 (ISO 7437:1990).
  TCVN 6085:2012 hoàn toàn tương đương với ISO 7437:1990.
  TCVN 6085:2012 được chuyển đổi từ TCVN 6085:1995 (ISO 7437:1990) theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a) Khoản 1 Điều 7 Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
  TCVN 6085:2012 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn - Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

  BẢN VẼ KỸ THUẬT - BẢN VẼ XÂY DỰNG - NGUYÊN TẮC CHUNG ĐỂ LẬP BẢN VẼ THI CÔNG CÁC KẾT CẤU CHẾ TẠO SẴN


  Technical drawings - Construction drawings - General rules for execution of drawings for Prefabricated structural components​
  1. Phạm vi áp dụng
  1.1. Tiêu chuẩn này quy định những nguyên tắc chung để lập bản vẽ thi công các kết cấu chế sẵn.
  1.2. Tài liệu dùng cho các kết cấu chế sẵn gồm các bản vẽ, các bản chỉ dẫn kỹ thuật và bản liệt kê. Tiêu chuẩn này chỉ áp dụng cho phần bản vẽ.
  CHÚ THÍCH: Các bản chỉ dẫn kỹ thuật và bản liệt kê có thể được lập thành hồ sơ riêng hoặc ghi bổ sung ngay trên bản vẽ.
  2. Tài liệu viện dẫn
  Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn có ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).
  • TCVN 8, Bản vẽ kỹ thuật - Nguyên tắc chung về biểu diễn;
  • TCVN 6084: 20121), Bản vẽ xây dựng - Cách thể hiện đơn giản cốt thép bê tông;
  • TCVN 7285 : 2003, Tài liệu kỹ thuật cho sản phẩm - Khổ giấy và cách trình bày tờ giấy vẽ.
  • TCVN 7286 : 2003, Bản vẽ kỹ thuật - Tỷ lệ;
  • TCVN 9260: 20121), Bản vẽ xây dựng - Cách thể hiện độ sai lệch giới hạn.
  3. Lập bản vẽ thi công
  3.1. Quy định chung
  3.1.1. Bản vẽ thi công các kết cấu chế sẵn (có khuôn và không khuôn) phải thể hiện rõ hình dạng và các bộ phận hợp thành của kết cấu. Các bộ phận này phải ghi đầy đủ các kích thước và thông tin cần thiết cho việc chế tạo, kiểm tra và đóng gói, bao gồm:
  • Tên gọi các cấu kiện;
  • Cốt thép;
  • Các yêu cầu bề mặt;
  • Các bộ phận chôn sẵn, các lỗ, hốc và các đường rãnh;
  • Các phụ kiện để dễ tháo khuôn;
  • Các thiết bị an toàn cho cẩu lắp, yêu cầu dịch chuyển, vận chuyển và bảo quản tại kho.
  3.1.2. Bản vẽ phải được trình bày tuân theo các quy định có liên quan.
  3.1.3. Kích cỡ và cách trình bày bản vẽ tuân theo quy định của TCVN 7285 : 2003
  3.1.4. Tỷ lệ bản vẽ phải phù hợp với quy định của TCVN 7286 : 2003, như sau:
  • Bản vẽ mặt nhìn chính và mặt cắt: 1/50; 1/20; 1/10;
  • Bản vẽ chi tiết: 1/20; 1/10; 1/5; ½; 1/1.
  3.1.5. Các mặt nhìn, mặt cắt phải được trình bày và sử dụng các ký hiệu theo quy định trong TCVN 8.
  3.1.6. Việc ghi kích thước nên xuất phát từ một gốc chung. Các hốc tròn và lỗ phải ghi kích thước trên đường thẳng qua tâm, còn các lỗ, hốc hình chữ nhật phải ghi kích thước trên các cạnh.
  3.1.7. Các dung sai chung được ghi trong bản chỉ dẫn kỹ thuật. Trường hợp cần chỉ rõ các dung sai đặc biệt, phải trình bày ngay trên hình vẽ có liên quan và tuân theo quy định trong TCVN 9260: 2012.
  3.2. Trình bày bản vẽ thi công
  3.2.1. Tên gọi các bộ phận của kết cấu phải được trình bày rõ trên bản vẽ và ghi trong khung tên. Nếu có nhiều bộ phận kết cấu trên một bản vẽ thì tên gọi phải được ghi liền sát với hình vẽ chính của bộ phận kết cấu tương ứng.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.