Tiêu chuẩn quốc gia 6078-2012 bản vẽ xây dựng bản vẽ lắp ghép kết cấu

 1. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA


  TCVN 6078:2012
  ISO 4172:1991

  BẢN VẼ KỸ THUẬT - BẢN VẼ XÂY DỰNG- BẢN VẼ LẮP GHÉP KẾT CẤU CHẾ TẠO SẴN


  Technical drawings - Construction drawings - Drawing for the asseembly of Prefabricated structures​
  Tiêu-chuẩn-quốc-gia-6078-2012bản-vẽ-xây-dựng-bản-vẽ-lắp-ghép-kết-cấu.jpg
  Lời nói đầu
  TCVN 6078:2012 thay thế TCVN 6078:1995 (ISO 4172:1991).
  TCVN 6078:2012 hoàn toàn tương đương với ISO 4172:1991.
  TCVN 6078:2012 được chuyển đổi từ TCVN 6078:1995 (ISO 4172:1991) theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b) Khoản 1 Điều 6 Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
  TCVN 6078:2012 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn - Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

  BẢN VẼ KỸ THUẬT - BẢN VẼ XÂY DỰNG- BẢN VẼ LẮP GHÉP KẾT CẤU CHẾ TẠO SẴN


  Technical drawings - Construction drawings - Drawing for the asseembly of Prefabricated structures​
  1. Phạm vi áp dụng
  Tiêu chuẩn này quy định các nguyên tắc cơ bản để thể hiện các bản vẽ thi công trong lĩnh vực lắp ghép kết cấu chế tạo sẵn trong công tác xây dựng.
  2. Tài liệu viện dẫn
  Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn có ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).
  • TCVN 8, Bản vẽ kỹ thuật - Nguyên tắc chung về biểu diễn.
  • TCVN 6003-1 : 20121), Bản vẽ xây dựng- Hệ thống ký hiệu. Phần 1: Nhà và các bộ phận của nhà
  • TCVN 6085 : 20121), Bản vẽ kỹ thuật- Bản vẽ xây dựng- Nguyên tắc chung để lập bản vẽ thi công các kết cấu chế tạo sẵn.
  • TCVN 7285 : 2003, Tài liệu kỹ thuật cho sản phẩm - Khổ giấy và cách trình bày tờ giấy vẽ.
  • TCVN 7286 : 2003, Bản vẽ kỹ thuật - Tỷ lệ;
  • TCVN 9260: 20121), Bản vẽ xây dựng - Cách thể hiện độ sai lệch giới hạn.
  • ISO 129, Technical drawings- Dimensioning - General principles, definitions, methods of execution and special indications (Bản vẽ kỹ thuật - Ghi kích thước - Nguyên tắc chung, định nghĩa, phương pháp thực hiện và các chỉ dẫn đặc biệt).
  • ISO 2444, Joints in building - Vocabulary (Liên kết trong xây dựng - Từ vựng);
  • ISO 2445, Joints in building - Fundamental principles for design (Liên kết trong xây dựng - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế);
  • ISO 2553, Welded - Symbolic representation on drawings (Hàn - Ký hiệu thể hiện trên bản vẽ);
  • ISO 7200 : 19842), Technical drawings - Title blocks (Bản vẽ kỹ thuật- Khung tên)
  • ISO 8048 : 1984, Technical drawings- Construction drawings- Representation of views, sections and cuts (Bản vẽ kỹ thuật - Bản vẽ xây dựng - Thể hiện mặt nhìn, mặt cắt và tiết diện).
  3. Thuật ngữ và định nghĩa
  Trong tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ dưới đây:
  3.1. Kết cấu lắp ghép chế tạo sẵn (prefabricated structures)
  Kết cấu được lắp ráp bằng các cấu kiện chế tạo sẵn.
  3.2. Cấu kiện chế tạo sẵn (prefabricated structural component)
  Bộ phận hay một phần của kết cấu lắp ghép chế tạo sẵn được chuyển đến công trường.
  4. Hồ sơ
  4.1. Quy định chung
  Thảnh phần hồ sơ bản vẽ lắp ghép kết cấu chế tạo sẵn gồm:
  • Bản vẽ định vị (Bản vẽ bố trí chung);
  • Bản vẽ chi tiết;
  • Bản liệt kê các cấu kiện (và bản vẽ bố trí các cấu kiện);
  • Quy định kỹ thuật bổ sung và các danh mục vật liệu phụ, những chỉ dẫn riêng về bốc dỡ, vận chuyển v.v...
  Những tài liệu này phải được chuẩn bị phù hợp với các tiêu chuẩn đã nêu ở Điều 2.
  4.2. Bản vẽ định vị
  4.2.1. Bản vẽ định vị là biểu thị đơn giản hóa một kết cấu chế tạo sẵn và vị trí các cấu kiện đã được kí hiệu. Các cấu kiện thường được trình bày bằng nét liền rất đậm (xem Hình 1, 3 và 4) hoặc bằng đường bao đơn giản.
  Đối với mỗi nhóm cấu kiện chế tạo sẵn liên hệ bằng những điều kiện xây dựng giống nhau, các bản vẽ định vị được thể hiện theo trình tự quá trình lắp ghép.
  Trường hợp cần thiết, sơ đồ tính toán hoặc sơ đồ tải trọng phải được trình bày trên bản vẽ vị trí, trên đó chỉ ra các giới hạn tải trọng, trình tự xây lắp và các chi tiết khác liên quan đến lắp dựng như liên kết và các liên kết và các công trình tạm để thi công, đồng thời tham khảo thêm những tài liệu có thông tin như vậy.
  Bản vẽ định vị kết cấu chế tạo sẵn bao gồm các bản vẽ sau:
  • Bố trí trục lưới tọa độ của tòa nhà;
  • Ký hiệu các cấu kiện;
  • Mối liên hệ giữa các cấu kiện với bố trí trục lưới tọa độ;
  • Cao độ của các cấu kiện cụ thể;
  • Chỉ dẫn tham khảo các bản vẽ chi tiết.
  Cấu kiện phải được thể hiện trên các mặt bằng hoặc mặt cắt hoặc mặt nhìn (Xem Hình 1 đến Hình 6).
  Bản vẽ định vị cho các kết cấu không gian 3 chiều phức tạp phải được thực hiện ở các mặt bằng khác.
  Các bản vẽ định vị được thể hiện theo tỷ lệ 1/50; 1/100; 1/200.
  4.2.2. Trên bản vẽ định vị móng chế tạo sẵn và các kết cấu dưới đất khác cần thể hiện:
  • Đường bao đáy móng;
  • Lớp đệm móng (nét đứt);
  • Các kích cỡ;
  • Mối liên hệ với sơ đồ bố trí các trục;
  • Dầm móng;
  • Tường tầng hầm.
  Các bản vẽ vị trí móng và các kết cấu dưới đất khác sẽ được thể hiện với giả thiết nền đất là trong suốt.
  4.2.3. Trong phần tên của bản vẽ định vị sàn chế tạo sẵn, phải thể hiện số thứ tự các sàn hoặc cao độ của sàn trung gian hoặc chiếu nghỉ cầu thang, phù hợp với quy định trong TCVN 6003-1 : 2012.
  4.2.4. Trong bản vẽ định vị các kết cấu tường panen chế tạo sẵn, cấu kiện phải được thể hiện bằng đường bao nét đậm (Xem Hình 6).

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.