Tiêu chuẩn quốc gia 6077-2012 ký hiệu quy ước trang thiết bị kỹ thuật

 1. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA


  TCVN 6077:2012

  BẢN VẼ NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG- KÝ HIỆU QUY ƯỚC CÁC TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT


  Building and civil engineering drawings- Simplified representation of technical equipments​
  Tiêu-chuẩn-quốc-gia-6077-2012-ký-hiệu-quy-ước-trang-thiết-bị-kỹ-thuật.jpg
  Lời nói đầu
  TCVN 6077 : 2012 thay thế TCVN 6077 : 1995 và TCVN 4615 : 1988
  TCVN 6077 : 2012 được chuyển đổi từ TCVN 6077 : 1995 và TCVN 4615 : 2988 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b), khoản 1, điều 6 Nghị định 127/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
  TCVN 6077 : 2012 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

  BẢN VẼ NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG - KÝ HIỆU QUY ƯỚC CÁC TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT


  Building and civil engineering drawings- Simplified representation of technical equipments​
  1. Phạm vi áp dụng
  1.1. Tiêu chuẩn này quy định cách trình bày ký hiệu quy ước các trang thiết bị kỹ thuật (bao gồm cấp nước, thoát nước, thông gió cấp nhiệt) sử dụng trên bản vẽ mặt bằng và sơ đồ dùng trong thi công xây lắp
  1.2. Các ký hiệu quy ước này được sử dụng trên bản vẽ mặt bằng và trên sơ đồ có tỷ lệ 1:50. Đối với các bản vẽ có tỷ lệ nhỏ hơn, có thể dùng các kí hiệu đơn giản hơn. Đối với các bản vẽ có tỷ lệ lớn hơn có thể dùng các kí hiệu vẽ chi tiết hơn. Đối với sơ đồ thì cách ký hiệu cho trong cột “Mặt đứng” là thích hợp.
  1.3. Trường hợp cần thiết, đề bản vẽ rõ ràng hơn trên các ký hiệu quy ước có thể kết hợp thêm các ký hiệu bằng số, bằng chữ hoặc bằng số kết hợp và có các trích dẫn tóm tắt khác kèm theo với mục chú thích trên bản vẽ hoặc ờ bất cứ chỗ nào của bản vẽ.
  1.4. Nếu dùng các khuôn hình để vẽ thì tại các góc của kí hiệu có thể vê tròn.
  2. Ký hiệu quy ước
  2.1. Ký hiệu quy ước trang thiết bị cấp nước, thoát nước (xem Bảng 1).

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.