Tiêu chuẩn quốc gia 6071-2013 đất sét để sản xuất clanhke xi măng

 1. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA


  TCVN 6071:2013

  SÉT ĐỂ SẢN XUẤT CLANHKE XI MĂNG POOC LĂNG


  Clay for portland cement clinker production​
  Tiêu-chuẩn-quốc-gia-6071-2013-sét-để-sản-xuất-clanhke-xi-măng-poóc-lăng.jpg
  Lời nói đầu
  TCVN 6071:2013 thay thế cho TCVN 6071:1995.
  TCVN 6071:2013 do Viện Vật liệu Xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

  SÉT ĐỂ SẢN XUẤT CLANHKE XI MĂNG POOC LĂNG


  Clay for portland cement clinker production​
  1. Phạm vi áp dụng
  Tiêu chuẩn này áp dụng cho nguyên liệu sét dùng để sản xuất clanhke xi măng poóc lăng.
  2. Tài liệu viện dẫn
  Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).
  • TCVN 4344:1986, Đất sét để sản xuất gạch, ngói nung - Lấy mẫu.
  • TCVN 7131:2002, Đất sét -Phương pháp phân tích hóa học.
  3. Yêu cầu kỹ thuật
  Các chỉ tiêu chất lượng của nguyên liệu sét dùng để sản xuất clanhke xi măng poóc lăng được được quy định trong Bảng 1.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.