Tiêu chuẩn quốc gia 6069-2007 xi măng pooclăng ít toả nhiệt

 1. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA


  TCVN 6069 : 2007

  XI MĂNG POÓC LĂNG ÍT TỎA NHIỆT


  Low heat portland cement​
  6069.jpg
  Lời nói đầu

  TCVN 6069 : 2007 thay thế cho TCVN 6069 : 1995.

  TCVN 6069 : 2007 do Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC74 Xi măng - Vôi hoàn thiện trên cơ sở dự thảo đề nghị của Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

  XI MĂNG POÓC LĂNG ÍT TỎA NHIỆT


  Low heat portland cement​

  1. Phạm vi áp dụng

  Tiêu chuẩn này áp dụng cho xi măng poóc lăng ít tỏa nhiệt.

  2. Tài liệu viện dẫn

  Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm ban hành thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm ban hành thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm các bản sửa đổi (nếu có).
  • TCVN 141 : 1989 Xi măng - Phương pháp phân tích hóa học.
  • TCVN 4030 : 2003 Xi măng - Phương pháp xác định độ mịn.
  • TCVN 4787 : 2001 (EN 196-7 : 1989) Xi măng - Phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử.
  • TCVN 6016 : 1995 (ISO 679 : 1989) Xi măng - Phương pháp thử - Xác định độ bền.
  • TCVN 6017 : 1995 (ISO 9597 : 1989) Xi măng - Phương pháp thử - Xác định thời gian đông kết và độ ổn định.
  • TCVN 6070 : 2005 Xi măng - Phương pháp xác định nhiệt thủy hóa.
  • TCVN 6260 : 1997 Xi măng poóc lăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật.
  • TCXD 168-89 Thạch cao dùng để sản xuất xi măng.
  3. Quy định chung

  3.1. Xi măng poóc lăng ít tỏa nhiệt là chất kết dính thủy, được chế tạo bằng cách nghiền mịn clanhke xi măng poóc lăng ít tỏa nhiệt và một lượng thạch cao cần thiết.

  3.2. Thạch cao để chế tạo xi măng poóc lăng ít tỏa nhiệt có chất lượng theo TCXD 168-89.

  3.3. Phân loại

  3.3.1. Theo nhiệt thủy hóa, xi măng poóc lăng ít tỏa nhiệt gồm 2 loại:
  • Xi măng poóc lăng tỏa nhiệt trung bình - Ký hiệu là PCMH;
  • Xi măng poóc lăng tỏa nhiệt thấp - Ký hiệu là PCLH.
  3.3.2. Theo cường độ nén:
  • Xi măng poóc lăng ít tỏa nhiệt trung bình (PCMH) gồm các mác:
   • PCMH30;
   • PCMH40.
  • Xi măng poóc lăng tỏa nhiệt thấp (PCLH) gồm các mác:
   • PCLH30;
   • PCLH40.
  Trong đó, các trị số 30, 40 là cường độ nén tối thiểu của mẫu vữa chuẩn sau 28 ngày đóng rắn, tính bằng MPa, xác định theo TCVN 6016 : 1995 (ISO 679 : 1989).

  4. Yêu cầu kỹ thuật

  Các chỉ tiêu chất lượng của xi măng poóc lăng ít tỏa nhiệt được quy định trong Bảng 1.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.