Tiêu chuẩn quốc gia 5896-2012 bố trí hình vẽ chú thích bằng chữ

 1. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA


  TCVN 5896:2012
  ISO 9431:1990

  BẢN VẼ XÂY DỰNG - BỐ TRÍ HÌNH VẼ, CHÚ THÍCH BẰNG CHỮ VÀ KHUNG TÊN TRÊN BẢN VẼ


  Construction drawings - Spaces for drawing and for text, and title​
  Tiêu-chuẩn-quốc-gia-5896-2012-bố-trí-hình-vẽ-chú-thích-bằng-chữ.jpg
  Lời nói đầu
  TCVN 5896 : 2012 thay thế TCVN 5896 :1995 (ISO 9431 :1990).
  TCVN 5896 : 2012 hoàn toàn tương đương với ISO 9431 : 1990.
  TCVN 5896 : 2012 được chuyển đổi từ TCVN 5896 : 1995 (ISO 9431 : 1990) theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b) Khoản 1 Điều 6 Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
  TCVN 5896 : 2012 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn - Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
  BẢN VẼ XÂY DỰNG - BỐ TRÍ HÌNH VẼ, CHÚ THÍCH BẰNG CHỮ VÀ KHUNG TÊN TRÊN BẢN VẼ
  Construction drawings - Spaces for drawing and for text, and title​
  1. Phạm vi áp dụng
  Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu liên quan tới việc sắp xếp, bố trí và nội dung của các phần để vẽ hình, chú thích bằng chữ và kẻ khung tên trên các bản vẽ xây dựng.
  2. Tài liệu viện dẫn
  Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn có ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).
  ISO 3098 - 1, Technical drawings- Lettering - Part 1: Currently used characters (Bản vẽ kỹ thuật - Chữ viết. Phần 1 - Các kiểu chữ thường dùng);
  ISO 7200 :19841), Technical drawings - Title blocks (Bản vẽ kỹ thuật - Khung tên).
  3. Cách bố trí tổng quát
  Bản vẽ chủ yếu chia thành các phần sau:
  • Phần bố trí hình vẽ (Xem Điều 4);
  • Phần chú thích bằng chữ (Xem Điều 5);
  • Phần khung tên (Xem ISO 7200).
  4. Phần bố trí hình vẽ
  Các hình trong một bản vẽ được sắp xếp theo hàng và theo cột. Một hình nếu được coi là hình vẽ chính phải đặt tại góc trên bên trái của bản vẽ hoặc của một nhóm các hình vẽ. Nếu có thể được thì sau khi vẽ xong các hình, nên gập tờ giấy vẽ theo khổ A4.
  5. Phần chú thích bằng chữ
  5.1. Quy định chung
  5.1.1. Trên bản vẽ, phần chú thích bằng chữ bao gồm tất cả các thông tin cần thiết cho việc hiểu rõ nội dung của bản vẽ (Xem 5.2), không kể các chú thích cần thiết được ghi ngay cạnh các hình vẽ trong phần bố trí hình vẽ.
  5.1.2. Phần chú thích bằng chữ thường được đặt ở lề bên phải của bản vẽ (Xem Hình 1); chiều rộng của phần này bằng chiều rộng của khung tên, rộng nhất là 170 mm hoặc nhỏ nhất là 100 mm.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.