Tiêu chuẩn quốc gia 5895-2012 bản vẽ xây dựng thể hiện các kích thước

 1. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA


  TCVN 5895:2012
  ISO 8560:1986

  BẢN VẼ KỸ THUẬT - BẢN VẼ XÂY DỰNG- THỂ HIỆN CÁC KÍCH THƯỚC MÔ ĐUN, ĐƯỜNG VÀ LƯỚI MÔ ĐUN


  Technical drawings - Construction drawings - Representation of modular sizes, lines and grid​
  5895.jpg
  Lời nói đầu

  TCVN 5895 : 2012 thay thế TCVN 5895 : 1995 (ISO 8560 : 1986).

  TCVN 5895 : 2012 hoàn toàn tương đương với ISO 8560 :1986.

  TCVN 5895 : 2012 được chuyển đổi từ TCVN 5895 : 1995 (ISO 8560 : 1986) theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b) Khoản 1 Điều 6 Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

  TCVN 5895 : 2012 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn- Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

  BẢN VẼ KỸ THUẬT - BẢN VẼ XÂY DỰNG- THỂ HIỆN CÁC KÍCH THƯỚC MÔ ĐUN, ĐƯỜNG VÀ LƯỚI MÔ ĐUN


  Technical drawings - Construction drawings - Representation of modular sizes, lines and grid​

  1. Phạm vi áp dụng

  1.1. Tiêu chuẩn này trình bày các quy tắc thể hiện các kích thước mô đun, các đường và lưới mô đun trên các bản vẽ xây dựng. Mô đun gốc M là 100 mm (xem ISO 1006).

  1.2. Trên các bản vẽ thiết kế nên dùng các kích thước mô đun.

  1.3. Các kích thước mô đun, đường và lưới mô đun làm cho công việc thiết kế và lập bản vẽ dễ dàng hơn. Các lưới mô đun bội có thể được bổ sung tới một chừng mực nhất định trên các bản vẽ kết cấu dùng cho chế tạo và kết cấu để định hướng và định vị.

  1.4. Các bản vẽ với kích thước mô đun phải được thể hiện phù hợp với TCVN 8 và ISO 2595. Trường hợp cần thiết, các bản vẽ đó nên có chú thích chỉ rõ là các kích thước mô đun đang được sử dụng.

  2. Tài liệu viện dẫn

  Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn có ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).
  • TCVN 8, Bản vẽ kỹ thuật - Các nguyên tắc chung về biểu diễn;
  • ISO 1006, Building construction - Modular coordination - Basic module(Xây dựng nhà - Điều hợp môđun - Môđun gốc);
  • ISO 2595[1]), Building drawings- Dimensioning of production drawings- Representation of manufacturing and work sizes (Bản vẽ xây dựng - Ghi kích thước cho bản vẽ sản phẩm - Biểu diễn các kích thước chế tạo và các kích thước thi công).
  3. Ký hiệu các kích thước môđun

  3.1. Các bản vẽ có kích thước ghi ở dạng mô đun (thay cho milimét hoặc mét) nên có chú thích rõ ràng để giải thích rằng đây là trường hợp ghi kích thước theo mô đun.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.