Tiêu chuẩn quốc gia 5724-1993 kết cấu bê tông và bê tông cốt thép

 1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
  TCVN 5724:1993

  KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP - ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT TỐI THIỂU ĐỂ THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU


  Concrete and reinforced concrete structures - Minimum technical conditions for execution and acceptance​
  Tiêu-chuẩn-quốc-gia-5724-1993-kết-cấu-bê-tông-và-bê-tông-cốt-thép.jpg
  Lời nói đầu
  TCVN 5724 - 1993 tương ứng với TÀI LIỆU KỸ THUẬT THỐNG NHẤT số 21 của nước Cộng hòa Pháp: Thi công các công trìnhbê tông - Tập các điều khoản kỹ thuật - 9/1984.
  TCVN 5724 - 1993: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Điều kiện kỹ thuật tối thiểu để thi công và nghiệm thu do Viện Xây dựng công nghiệp và công trình đô thị - Bộ Xây dựng biên soạn, Vụ Khoa học kỹ thuật - Bộ Xây dựng trình duyệt, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ký duyệt ban hành theo Quyết định số 194 BXD/KHKT ngày 23/7/1993.
  KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP - ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT TỐI THIỂU ĐỂ THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU
  Concrete and reinfoced concrete structures - Minimum technical conditions for excution and acceptance​
  CHƯƠNG I
  MỞ ĐẦU
  1.1 - Đối tượng
  Tài liệu kỹ thuật thống nhất này bao gồm các quy định kỹ thuật tối thiểu xác định các điều kiện thi công và nghiệm thu côngtrình bằng bê tông và bê tông cốt thép: Với cốt liệu thông dụng, phù hợp với các tiêu chuẩn sau đây:
  • Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông cốt thép TCVN 5574 - 91
  • Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu kết cấu bê tông cốt thép toàn khối TCVN 4453 - 87
  Đối với các điểm không thống nhất giữa tài liệu này và các tài liệu đã ban hành khác thì các bên ký hợp đồng có thể thỏa thuận để thực hiện phù hợp với điều kiện cụ thể.
  Các công trình hoặc các cấu kiện bằng bê tông hoặc bê tông cốt thép trong tài liệu này có thể đổ toàn khối hoặc đúc sẵn tại công trường hoặc nhà máy
  Ghi chú: Tài liệu kỹ thuật thống nhất này không dùng cho các trường hợp sau đây:
  • Các công trình làm bằng bê tông cốt liệu siêu nặng hoặc cốt liệu nhẹ, bê tông lỗ rỗng hoặc xốp và bê tông khối lớn.
  • Các công trình đặc biệt phải có quy định riêng cho thi công.
  • Các cấu kiện đúc sẵn được chế tạo bằng phương pháp phi truyền thống.
  • Các công trình bằng kết cấu bê tông ứng suất trước.
  Tài liệu này được áp dụng khi thi công các công trình, thực hiện trong các điều kiện khí hậu và làm việc thông thường; Các công trình chịu tác động của các điều kiện khí hậu hoặc điều kiện làm việc đặc biệt thì phải có các quy định bổ sung.
  Tài liệu này xác định các công việc kiểm tra kỹ thuật tối thiểu thuộc trách nhiệm của đơn vị thi công.
  1.2 - Phạm vi áp dụng:
  Phạm vi áp dụng bao gồm:
  1.21 - Các công trình thông dụng
  Tài liệu này áp dụng cho các công trình thông dụng. Đó là các loại công trình có tải trọng tạm thời phân bố đều q tương đối nhỏ so với tải trọng thường xuyên p:

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.