Tiêu chuẩn quốc gia 5709-2009 thép cácbon cán nóng làm kết cấu

 1. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA


  TCVN 5709 : 2009

  THÉP CÁC BON CÁN NÓNG DÙNG LÀM KẾT CẤU TRONG XÂY DỰNG - YÊU CẦU KỸ THUẬT


  Hot rolled carbon steel for building - Technical requirements​
  Tiêu-chuẩn-quốc-gia-5709-2009-thép-cácbon-cán-nóng-làm-kết-cấu.jpg
  Lời nói đầu
  TCVN 5709 : 2009 thay thế TCVN 5709 : 1993
  TCVN 5709 : 2009 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC17 Thép biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị. Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
  THÉP CÁC BON CÁN NÓNG DÙNG LÀM KẾT CẤU TRONG XÂY DỰNG - YÊU CẦU KỸ THUẬT
  Hot rolled carbon steel for building - Technical requirements​
  1. Phạm vi áp dụng
  Tiêu chuẩn này áp dụng cho thép cacbon cán nóng được cung cấp dưới dạng thép thanh, băng, hình, định hình và thép tấm dùng làm kết cấu thép trong xây dựng có mối liên kết bằng phương pháp hàn hoặc các phương pháp khác.
  Tiêu chuẩn này không áp dụng cho thép cốt bê tông.
  2. Tài liệu viện dẫn
  Các tài liệu dưới đây là rất cần thiết đối với việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với tài liệu có ghi năm công bố, áp dụng phiên bản được nêu. Đối với tài liệu không có năm công bố, áp dụng phiên bản mới nhất (kể cả sửa đổi).
  TCVN 197 : 2002 (ISO 6892 : 1998), Vật liệu kim loại, Thử kéo ở nhiệt độ thường.
  TCVN 198 : 2008 (ISO 7438 : 2005), Vật liệu kim loại - Thử uốn.
  TCVN 311 : 1989, Gang thép - Phương pháp xác định nhôm.
  TCVN 312-1 : 2007 (ISO 148-1 : 2006), Vật liệu kim loại - Thử va đập kiểu con lắc Charpy - Phần 1: Phương pháp thử.
  TCVN 1811 : 2009 (ISO 14284 : 1996), Thép và gang - Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử để xác định thành phần hóa học
  TCVN 1815 : 2009, Gang thép - Xác định hàm lượng photpho - Phương pháp phân tích hóa học.
  TCVN 1820 : 2009, Gang thép - Xác định hàm lượng lưu huỳnh - Phương pháp phân tích hóa học.
  TCVN 1821 : 2009, Gang thép - Xác định hàm lượng cacbon tổng - Phương pháp phân tích hóa học.
  3. Mác thép
  3.1. Thép cacbon cán nóng dùng làm kết cấu thép trong xây dựng (sau đây gọi tắt là thép cacbon xây dựng) bao gồm các mác XCT 34, XCT 38, XCT 42 và XCT 52.
  3.2. Ký hiệu
  Chữ XCT chỉ thép các bon xây dựng, chữ số đứng sau chỉ 1/10 giới hạn bền kéo tính bằng MPa.
  Ví dụ: XCT 34 là thép cacbon xây dựng có giới hạn bền kéo 340 MPa.
  4. Yêu cầu kỹ thuật
  4.1. Thành phần hóa học của thép cacbon xây dựng theo quy định trong bảng 1.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.