Tiêu chuẩn quốc gia 5681-2012 tài liệu thiết kế chiếu sáng ngoài nhà

 1. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA


  TCVN 5681:2012

  HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG - CHIẾU SÁNG NGOÀI NHÀ - BẢN VẼ THI CÔNG


  System of building design documents - Electric lighting for building site - Working drawings​
  Tiêu-chuẩn-quốc-gia-5681-2012-tài-liệu-thiết-kế-chiếu-sáng-ngoài-nhà.jpg
  Lời nói đầu
  TCVN 5681 : 2012 thay thế TCVN 5681 : 1992.
  TCVN 5681 : 2012 được chuyển đổi từ TCVN 5681 : 1992 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b), khoản 1, điều 6 Nghị định 127/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
  TCVN 5681 : 2012 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

  HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG - CHIẾU SÁNG NGOÀI NHÀ - BẢN VẼ THI CÔNG


  System of building design documents - Electric lighting for building site - Working drawings​
  1. Phạm vi áp dụng
  1.1. Tiêu chuẩn này quy định nội dung và cách thành lập bản vẽ thi công điện chiếu sáng bên ngoài nhà.
  1.2. Khi lập bản vẽ thi công điện chiếu sáng bên ngoài nhà (sau đây gọi tắt là bản vẽ thi công chiếu sáng ngoài nhà) cần tuân thủ các quy định khác có liên quan.
  2. Thành phần bản vẽ thi công
  2.1. Bản vẽ thi công chiếu sáng ngoài nhà bao gồm các bản vẽ thi công lắp đặt điện (bộ bản vẽ thi công chính) và các bản vẽ kết cấu phi tiêu chuẩn để lắp đặt thiết bị chiếu sáng và thiết bị điện.
  2.2. Thành phần bộ bản vẽ thi công chính gồm:
  • Tờ tiêu đề;
  • Mặt bằng bố trí chiếu sáng ngoài nhà;
  • Bảng thống kê cột, tháp đặt đèn cùng các thiết bị chiếu sáng thiết bị điện đặt trên chúng;
  • Sơ đồ nguồn cung cấp điện và điều khiển điện chiếu sáng (nếu có yêu cầu điều khiển từ xa);
  • Bản vẽ các kết cấu phi tiêu chuẩn để lắp đặt thiết bị chiếu sáng và thiết bị điện.
  2.3. Bản vẽ thi công chiếu sáng ngoài nhà được ký hiệu bằng cách thêm số thứ tự viết bằng số Ả Rập vào sau dấu chấm củamã hiệu bản vẽ thi công chính.
  Ví DỤ: Bản vẽ tờ tiêu đề (số liệu chung) của hồ sơ thi công (Đ-TC-1.1); Mặt bằng chiếu sáng ngoài nhà (Đ-TC-1.2)...
  2.4. Trên bản vẽ dùng nét liền đậm để thể hiện những chi tiết thuộc hệ thống chiếu sáng điện (mạch cung cấp điện, mạch điều khiển...), nét liền mảnh để thể hiện những chi tiết xây dựng và ký hiệu thiết bị điện, thiết bị chiếu sáng.
  2.5. Tờ tiêu đề (số liệu chung) ngoài quy định cho bản vẽ xây dựng phải bao gồm các nội dung sau: Danh mục các bản vẽ thi công của bộ bản vẽ chính;
  • Danh mục các bảng thống kê (vật liệu, tháp đèn);
  • Danh mục các tài liệu tham khảo và sử dụng;
  • Các ký hiệu và hình vẽ quy ước;
  • Các thông số khác (nếu có);
  • Chỉ dẫn chung.
  2.5.1. Danh mục các bản vẽ thi công của bộ bản vẽ chính tham khảo mẫu số 1 (Phụ lục A), trong đó:
  • Cột “Tờ” ghi số thứ tự tờ bản vẽ;
  • Cột Tên gọi” ghi tên gọi tờ bản vẽ được ghi ở khung tên bản vẽ;
  • Cột “Ghi chú” ghi thông tin bổ sung cần thiết, về sự thay đổi nào đó đã được đưa vào bản vẽ.
  2.5.2. Danh mục các bảng thống kê tham khảo mẫu số 1 (Phụ lục A), trong đó:
  • Cột “Tờ” ghi số thứ tự bản vẽ có bản liệt kê đó;
  • Cột “Tên gọi" ghi tên gọi bản liệt kê được trình bày trên bản vẽ;
  • Cột “Ghi chú" ghi các thông số bổ sung.
  2.5.3. Danh mục các tài liệu tham khảo và sử dụng tham khảo mẫu số 2 (Phụ lục A). Danh mục ghi thành 2 phần: phần tài liệu tham khảo và phần tài liệu sử dụng.
  Ở mỗi phần, các tài liệu được ghi theo thứ tự sau:
  • Ở phần tài liệu tham khảo:
   • Các tiêu chuẩn Nhà nước;
   • Các tiêu chuẩn ngành;
   • Các bản vẽ thiết bị, cấu kiện điển hình.
  • Ở phần tài liệu sử dụng:
   • Các bản vẽ thiết bị, cấu kiện... được sử dụng lại;
   • Các bản vẽ thiết bị, cấu kiện đơn chiếc được trang bị cho công trình...;
   • Các tài liệu khác.
  • Trong bảng danh mục ghi:
   • Cột “Ký hiệu" ghi ký hiệu tài liệu, có thể cả tên và số hiệu cơ quan ban hành tài liệu;
   • Cột “Tên gọi” ghi tên tài liệu theo tên sách hoặc tên được ghi ở khung tên bản vẽ;
   • Cột “Ghi chú" ghi thông tin bổ sung kể cả các thay đổi đã được đưa vào khi sử dụng bản vẽ dùng lại.
  2.5.4. Trường hợp trên bản vẽ thi công có sử dụng những ký hiệu hoặc hình vẽ quy ước chưa được quy ước trong các quy định có liên quan thì cần tập hợp các ký hiệu đó thành một mục và có chú thích cụ thể.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.