Tiêu chuẩn quốc gia 5673-2012 thiết kế cấp thoát nước bên trong

 1. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA


  TCVN 5673:2012

  HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG - CẤP THOÁT NƯỚC BÊN TRONG - HỒ SƠ BẢN VẼ THI CÔNG


  System of building design documents - Water supply and sewerage - Working drawings​
  Tiêu-chuẩn-quốc-gia-5673-2012-thiết-kế-cấp-thoát-nước-bên-trong.jpg
  Lời nói đầu
  TCVN 5673 : 2012 thay thế TCVN 5673 : 1992.
  TCVN 5673 : 2012 được chuyển đổi từ TCVN 5673 : 1992 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b), khoản 1, điều 6 Nghị định 127/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
  TCVN 5673 : 2012 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

  HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG - CẤP THOÁT NƯỚC BÊN TRONG - HỒ SƠ BẢN VẼ THI CÔNG


  System of building design documents - Water supply and sewerage - Working drawings​
  1. Phạm vi áp dụng
  1.1. Tiêu chuẩn này quy định nội dung và cách trình bày hồ sơ bản vẽ thi công hệ thống cấp thoát nước bên trong công trình xây dựng.
  1.2. Tiêu chuẩn này không quy định cách trình bày bản vẽ thi công các công trình xử lý nước cấp và nước thải, mạng lưới đường ống bên ngoài công trình.
  1.3. Khi lập hồ sơ bản vẽ thi công hệ thống cấp thoát nước bên trong cần tuân thủ các quy định trong tiêu chuẩn này và các quy định khác có liên quan.
  2. Tài liệu viện dẫn
  Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn có ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).
  • TCVN 4036, Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Ký hiệu đường ống trên hệ thống kỹ thuật vệ sinh.
  • TCVN 6077:2012[1]), Bản vẽ nhà và công trình dân dụng - Ký hiệu quy ước trang thiết bị kỹ thuật vệ sinh.
  3. Quy định chung
  3.1. Thành phần hồ sơ bản vẽ thi công hệ thống cấp thoát nước bên trong gồm:
  • Các số liệu chung (nguồn nước, các giải pháp kỹ thuật, tình trạng kỹ thuật của mạng lưới hiện có...);
  • Toàn bộ bản vẽ chính của hệ thống cấp thoát nước bên trong (mặt bằng, mặt cắt, sơ đồ...);
  • Bản vẽ các thiết bị không tiêu chuẩn hóa hoặc không điển hình hóa (mặt bằng, mặt cắt, sơ đồ...);
  • Bảng thống kê thiết bị, nguyên vật liệu và thuyết minh;
  • Các bản vẽ khác có liên quan.
  3.2. Các ký hiệu thể hiện trên bản vẽ cần tuân theo các quy định trong TCVN 4036 và TCVN 6077 : 2012.
  • Trên đường ống hay thiết bị được thể hiện phải ghi đầy đủ số lượng, ký hiệu và số thứ tự của đường ống hay thiết bị đó.
  VÍ DỤ: 1C1; 2T1; 1C1-1; CT1-2.
  Trong đó:
  Con số đầu tiên chỉ số lượng (nếu một ống thì cho phép không cần ghi số);
  C1: Đường ống cấp nước sinh hoạt (theo TCVN 4036 : 2012);
  T1: Đường ống thoát nước sinh hoạt (theo TCVN 4036 : 2012);
  T1-2: Đường ống thoát nước sinh hoạt thứ 2 trong hệ thống;
  • Ống đứng được ký hiệu là: Ođ
   • Trong hệ thống cấp nước: OđC;
   • Trong hệ thống thoát nước: OđT.
  • Đối với các thiết bị vệ sinh:
   • Chậu xí: X1, X2...;
   • Chậu rửa: R1, R2...;
   • Chậu tiểu: Ti1, Ti2....
  • Đường kính ống được ghi vào chỗ ngắt của đường ống hoặc đường dóng.
  • Trường hợp trên đường dóng có ghi ký hiệu ống thì đường kính ống được ghi bên dưới đường dóng (Xem Hình 1).

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.