Tiêu chuẩn quốc gia 5593-2012 công tác thi công tòa nhà

 1. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA


  TCVN 5593:2012

  CÔNG TÁC THI CÔNG TÒA NHÀ - SAI SỐ HÌNH HỌC CHO PHÉP


  Building engineering - Permissible tolerances in geometry​
  Tiêu-chuẩn-quốc-gia-5593-2012-công-tác-thi-công-tòa-nhà.jpg
  Lời nói đầu
  TCVN 5593:2012 thay thế TCVN 5593:1991.
  TCVN 5593:2012 được chuyển đổi từ TCVN 5593:1991 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a) Khoản 1 Điều 6 Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
  TCVN 5593:2012 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị & Nông thôn - Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

  CÔNG TÁC THI CÔNG TÒA NHÀ - SAI SỐ HÌNH HỌC CHO PHÉP


  Building engineering work - Permissible tolerances in geometry​
  1. Phạm vi áp dụng
  1.1. Tiêu chuẩn này quy định những sai số hình học cho phép trong công tác xây lắp, áp dụng cho nhà ở và công trình công cộng.
  Đối với những công trình thuộc các chuyên ngành khác hoặc có yêu cầu chất lượng cao, phải tuân theo các quy định riêng của chuyên ngành đó.
  1.2. Tiêu chuẩn này là một trong những cơ sở để đánh giá chất lượng công tác xây lắp đã hoàn thành.
  1.3. Công trình chỉ được nghiệm thu khi các sai số thực tế thi công không vượt quá các sai số cho phép được quy định trong tiêu chuẩn này.
  2. Công tác đất
  2.1. San mặt bằng
  Chỉ tiến hành san mặt bằng khi đã có thiết kế chỉ dẫn về cao trình và các biện pháp thoát nước.
  Sai lệch cho phép của cao trình tại các điểm riêng biệt khi san mặt bằng (với điều kiện giữ nguyên hướng thoát nước) so với cao trình thiết kế được quy định trong Bảng 1.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.