Tiêu chuẩn quốc gia 5571-2012 bản vẽ xây dựng khung tên

 1. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA


  TCVN 5571:2012

  HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG - BẢN VẼ XÂY DỰNG - KHUNG TÊN


  System of design documents for construction - Construction drawings - Title blocks
  5571.jpg
  Lời nói đầu

  TCVN 5571:2012 thay thế TCVN 5571:1991.

  TCVN 5571:2012 được chuyển đổi từ TCVN 5571:1991 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b) khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn Kỹ thuật.

  TCVN 5571:2012 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn - Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

  HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG - BẢN VẼ XÂY DỰNG - KHUNG TÊN


  System of design documents for construction - Construction drawings - Title blocks
  1. Phạm vi áp dụng

  Tiêu chuẩn này quy định nội dung và cách trình bày khung tên của hồ sơ thiết kế và áp dụng cho mọi loại bản vẽ trong các giai đoạn thiết kế.

  CHÚ THÍCH: Khung tên của bản vẽ trong hồ sơ thiết kế điển hình, thiết kế mẫu và thiết kế xuất khẩu không áp dụng tiêu chuẩn này.

  2. Tài liệu viện dẫn

  Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

  TCVN 4608:2012[1], Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng. Chữ và chữ số trên bản vẽ xây dựng.

  3. Yêu cầu chung

  3.1. Khung tên trong bản vẽ nào phải thể hiện rõ, đầy đủ và chính xác nội dung của bản vẽ đó.

  3.2. Kích thước của khung tên bản vẽ không phụ thuộc vào khuôn khổ của bản vẽ mà phải theo mẫu quy định trong Điều 3 của tiêu chuẩn này.

  3.3. Khung tên phải đặt tại góc phần tư phía dưới, bên phải của bản vẽ như Hình 1.

  CHÚ THÍCH: Trường hợp đặc biệt, do yêu cầu bố cục giữa các hình vẽ, cho phép đặt khung tên theo chiều đứng của bản vẽ như Hình 1b và chiều của chữ số ghi trong khung tên lấy theo chiều dài của khung tên.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.