Tiêu chuẩn quốc gia 5570-2012 tài liệu thiết kế ký hiệu đường trục

 1. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA


  TCVN 5570:2012

  HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG - KÝ HIỆU ĐƯỜNG TRỤC VÀ ĐƯỜNG NÉT TRONG BẢN VẼ


  System of building design documents - Symbols for gridlines and line on drawing​
  Tiêu-chuẩn-quốc-gia-5570-2012-tài-liệu-thiết-kế-ký-hiệu-đường-trục.jpg
  Lời nói đầu
  TCVN 5570:2012 thay thế TCVN 5570:1991.
  TCVN 5570:2012 được chuyển đổi từ TCVN 5570:1991 theo quy định tại khoản 1 Điều 59 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn Kỹ thuật.
  TCVN 5570:2012 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn - Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

  HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG - KÝ HIỆU ĐƯỜNG TRỤC VÀ ĐƯỜNG NÉT TRONG BẢN VẼ


  System of building design documents - Symbols for gridlines and line on drawing​
  1. Phạm vi áp dụng
  Tiêu chuẩn này quy định ký hiệu đối với đường trục và các loại đường nét trên các bản vẽ của hồ sơ thiết kế.
  2. Tài liệu viện dẫn
  Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).
  • TCVN 8-20:2002 (ISO 128-20:1996), Bản vẽ kỹ thuật - Nguyên tắc chung về biểu diễn - Phần 20: Quy ước cơ bản về nét vẽ.
  3. Đường nét trong bản vẽ
  3.1. Đường nét trong bản vẽ phải đảm bảo đều, rõ ràng và chính xác với từng loại nét.
  3.2. Các loại đường nét và chiều rộng của nét vẽ được quy định trong Bảng 1.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.