Tiêu chuẩn quốc gia 5422-2012 tài liệu thiết kế ký hiệu đường ống

 1. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA


  TCVN 5422:2012

  HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ - KÝ HIỆU ĐƯỜNG ỐNG


  System of documents for design - Symbols of pipelines​
  Tiêu-chuẩn-quốc-gia-5422-2012-tài-liệu-thiết-kế-ký-hiệu-đường-ống.jpg
  Lời nói đầu
  TCVN 5422:2012 thay thế TCVN 5422:1991.
  TCVN 5422:2012 được chuyển đổi từ TCVN 5422:1991 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a), khoản 1, Điều 6 Nghị định 127/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn Kỹ thuật.
  TCVN 5422:2012 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

  HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ - KÝ HIỆU ĐƯỜNG ỐNG


  System of documents for design - Symbols of pipelines​
  1. Phạm vi áp dụng
  Tiêu chuẩn này quy định các ký hiệu quy ước đơn giản của đường ống và các bộ phận của đường ống trong sơ đồ và bản vẽ.
  CHÚ THÍCH: Ký hiệu quy ước của các loại đường ống phải nằm gọn trong kết cấu của chúng.
  2. Kích thước và ký hiệu quy ước
  2.1. Tỷ lệ giữa chiều dài và kích thước gốc của ký hiệu phải phù hợp với quy định trong các tiêu chuẩn tương đương. Khi cần thiết cho phép tăng hoặc giảm theo tỷ lệ các kích thước của ký hiệu.
  2.2. Để đọc được sơ đồ dễ dàng, khoảng cách giữa hai ký hiệu kề nhau bất kỳ không nhỏ hơn 2 mm. Những kích thước được chọn và chiều rộng đường nét của ký hiệu phải đồng nhất trong tất cả các sơ đồ cùng kiểu đối với sản phẩm cho trước.
  2.3. Ký hiệu phải thể hiện trên sơ đồ ở những vị trí được quy định trong các quy định có liên quan.
  2.4. Để có những sơ đồ đơn giản nhất, ký hiệu được thể hiện bằng cách xoay đi 900. Trường hợp ngoại lệ, ký hiệu có thể xoay đi 450. Việc xoay này không được làm sai lệch hoặc mất ý nghĩa của ký hiệu.
  3. Quy định chung
  3.1. Cho phép giải thích rõ thêm các ký hiệu quy ước trong tiêu chuẩn này bằng số, bằng chữ, hoặc bằng số và chữ làm chính xác thêm đặc tính kỹ thuật của yếu tố được ký hiệu. Những ký hiệu này phải được giải thích trên bản vẽ.
  3.2. Những ký hiệu quy ước của đường ống và các bộ phận của đường ống nếu không nêu trong tiêu chuẩn này cần được biểu diễn phù hợp với hình dạng cơ bản của sản phẩm.
  3.3. Ký hiệu đường ống và các bộ phận của đường ống được quy định trong Bảng 1 đến Bảng 8.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.