Tiêu chuẩn quốc gia 4614-2012 hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng

 1. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA


  TCVN 4614:2012

  HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG – KÝ HIỆU QUY ƯỚC CÁC BỘ PHẬN CẤU TẠO NGÔI NHÀ


  System of building design documents – Symbols for elements of buildings​
  Tiêu-chuẩn-quốc-gia-4614-2012-hệ-thống-tài-liệu-thiết-kế-xây-dựng.jpg
  Lời nói đầu
  TCVN 4614:2012 thay thế TCVN 4614:1988.
  TCVN 4614:2012 được chuyển đổi từ TCVN 4614:1988 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b), khoản 1, điều 6 Nghị định 127/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
  TCVN 4614:2012 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

  HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG – KÝ HIỆU QUY ƯỚC CÁC BỘ PHẬN CẤU TẠO NGÔI NHÀ


  System of building design documents – Symbols for elements of buildings​
  1. Phạm vi áp dụng
  1.1. Tiêu chuẩn này quy định những ký hiệu quy ước thể hiện các bộ phận cấu tạo ngôi nhà trong hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công.
  1.2. Các bộ phận cấu tạo ngôi nhà được ký hiệu quy ước trong tiêu chuẩn này gồm:
  • Ký hiệu lỗ trống;
  • Ký hiệu cửa sổ;
  • Ký hiệu cửa đi;
  • Ký hiệu đường dốc, cầu thang;
  • Ký hiệu vách ngăn;
  • Ký hiệu các bộ phận cần sửa chữa.
  CHÚ THÍCH: Trường hợp sử dụng các ký hiệu không có trong tiêu chuẩn này phải chú thích trên bản vẽ.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.