Tiêu chuẩn quốc gia 4607-2012 ký hiệu quy ước trên bản vẽ

 1. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA


  TCVN 4607 : 2012

  HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG – KÝ HIỆU QUY ƯỚC TRÊN BẢN VẼ TỔNG MẶT BẰNG VÀ MẶT BẰNG THI CÔNG CÔNG TRÌNH


  System of building design documents – Conventional symbols on drawings of master plan and construction plan​
  Tiêu-chuẩn-quốc-gia-4607-2012-ký-hiệu-quy-ước-trên-bản-vẽ.jpg
  Lời nói đầu
  TCVN 4607 : 2012 thay thế TCVN 4607 : 1988
  TCVN 4607 : 2012 được chuyển đổi từ TCVN 4607 : 1988 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b), khoản 1, điều 6 Nghị định 127/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
  TCVN 4607 : 2012 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

  HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG – KÝ HIỆU QUY ƯỚC TRÊN BẢN VẼ TỔNG MẶT BẰNG VÀ MẶT BẰNG THI CÔNG CÔNG TRÌNH


  System of building design documents – Conventional symbols on drawings of master plan and construction plan​
  1. Phạm vi áp dụng
  Tiêu chuẩn này quy định những ký hiệu quy ước thể hiện bản vẽ tổng mặt bằng và mặt bằng thi công.
  2. Ký hiệu quy ước
  Các ký hiệu quy ước thể hiện bản vẽ tổng mặt bằng và mặt bằng thi công được quy định trong Bảng 1.
  CHÚ THÍCH: Trường hợp sử dụng các ký hiệu không có trong Bảng 1 phải chú thích trên bản vẽ.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.