Tiêu chuẩn quốc gia 4454-2012 quy hoạch xây dựng nông thôn

 1. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA


  TCVN 4454:2012

  QUY HOẠCH XÂY DỰNG NÔNG THÔN - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ


  Planning of rural - Design standard​
  Tiêu-chuẩn-quốc-gia-4454-2012-quy-hoạch-xây-dựng-nông-thôn.jpg
  Lời nói đầu
  TCVN 4454:2012 thay thế TCVN 4454:1987.
  TCVN 9410:2012 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị & Nông thôn biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
  QUY HOẠCH XÂY DỰNG NÔNG THÔN - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ
  Planning of rural - Design standard​
  1. Phạm vi áp dụng
  1.1. Tiêu chuẩn này được áp dụng trong quá trình lập đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn trong phạm vi ranh giới hành chính xã (còn gọi là quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới - gọi tắt là quy hoạch xây dựng nông thôn).
  CHÚ THÍCH: Quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới được lập nhằm đáp ứng các tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới theo Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009.
  1.2. Đối tượng quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới bao gồm: quy hoạch xây dựng xã, quy hoạch chi tiết trung tâm xã; quy hoạch chi tiết khu dân cư mới, khu tái định cư, cải tạo xây dựng thôn, bản hiện có (còn gọi là quy hoạch điểm dân cư nông thôn).
  2. Tài liệu viện dẫn
  Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng theo phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).
  TCVN 3907:2011, Trường mầm non. Tiêu chuẩn thiết kế;
  TCVN 4054:2005, Đường ô tô - Tiêu chuẩn thiết kế;
  TCVN 5945:2010, Nước thải công nghiệp. Tiêu chuẩn thải;
  TCVN 7956:2008, Nghĩa trang đô thị. Tiêu chuẩn thiết kế;
  TCVN 7957:2008, Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài - Tiêu chuẩn thiết kế;
  TCVN 8793:2011, Trường tiểu học - Yêu cầu thiết kế;
  TCVN 8794:2011, Trường trung học - Yêu cầu thiết kế;
  22TCN 210:19921), Đường giao thông nông thôn. Tiêu chuẩn thiết kế.
  3. Thuật ngữ và định nghĩa
  Tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau:
  3.1. Quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới
  Việc tổ chức không gian và hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã.
  Quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới bao gồm quy hoạch định hướng phát triển không gian; quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu cho phát triển sản xuất, quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội - môi trường và quy hoạch điểm dân cư nông thôn hoặc trung tâm xã (còn gọi là quy hoạch chi tiết).
  3.2. Hạ tầng kỹ thuật
  Bao gồm các công trình giao thông, cấp điện, thông tin liên lạc, cấp nước, thoát nước, nghĩa trang, chất thải, vệ sinh môi trường và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác.
  3.3. Hạ tầng xã hội
  Bao gồm các công trình nhà ở, cơ quan hành chính, công trình y tế, văn hóa, giáo dục, thể dục thể thao, thương mại và các công trình dịch vụ công cộng khác.
  3.4. Điểm dân cư nông thôn
  Là nơi cư trú tập trung của nhiều hộ gia đình gắn kết với nhau trong sản xuất, sinh hoạt và các hoạt động xã hội khác trong phạm vi một khu vực nhất định bao gồm trung tâm xã, thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc (sau đây gọi chung là thôn, bản) được hình thành do điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế - xã hội, văn hóa, phong tục, tập quán và các yếu tố khác.
  3.5. Đất ở (khuôn viên ở)
  Là khu đất để xây dựng nhà ở và các công trình phục vụ cho sinh hoạt của hộ gia đình (bếp, nhà vệ sinh, nhà tắm) và các không gian phụ trợ khác (khu sản xuất, sân vườn, chuồng trại, ao…) trong cùng một thửa đất của một hộ gia đình hoặc cá nhân theo quy định của pháp luật tại các điểm dân cư nông thôn.
  4. Quy định chung
  4.1. Khi lập quy hoạch xây dựng nông thôn ngoài việc đảm bảo các quy định trong tiêu chuẩn này còn phải tuân thủ các quy định có liên quan [1].
  4.2. Quy hoạch xây dựng nông thôn phải đáp ứng các yêu cầu sau:
  • Tuân thủ các văn bản pháp quy hiện hành về quy hoạch xây dựng;
  • Tuân thủ các quy định pháp lý có liên quan về bảo vệ các công trình kỹ thuật, công trình quốc phòng, di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh và bảo vệ môi trường;
  • Phù hợp với đặc điểm của địa phương về:
   • Điều kiện tự nhiên: địa hình, địa chất, địa chất thủy văn, đất đai, nguồn nước, môi trường, khí hậu, tài nguyên, cảnh quan;
   • Điều kiện kinh tế: hiện trạng và tiềm năng phát triển;
   • Điều kiện xã hội: dân số, phong tục, tập quán, tín ngưỡng…
   • Khả năng sử dụng đất đai, tập quán sản xuất, sinh hoạt của người dân và các đặc trưng khác.
  • Đảm bảo việc xây dựng mới, cải tạo các điểm dân cư nông thôn đạt các yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, đảm bảo phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu phục vụ đời sống và sản xuất;
  • Điều kiện an toàn, phòng chống thiên tai và bảo vệ môi trường;
  • Bảo vệ cảnh quan và các di tích lịch sử, văn hóa; giữ gìn và phát triển bản sắc văn hóa dân tộc;
  • Các yêu cầu về quốc phòng, an ninh;
  • Sử dụng hợp lý vốn đầu tư, đất đai và tài nguyên.
  4.3. Nội dung đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn và đồ án quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp cần tuân theo quy định có liên quan [2] và [3] và phù hợp với đồ án quy hoạch cấp trên đã được phê duyệt.
  4.4. Quy hoạch xây dựng nông thôn phải hướng vào phát triển nông thôn theo yêu cầu của bộ tiêu chí quốc gia, đảm bảo tính kế thừa và phát triển bền vững.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.