Tiêu chuẩn quốc gia 4245-1996 an toàn trong sản xuất sử dụng oxy

 1. TCVN 4245 – 1996


  YÊU CẦU KỸ THUẬT AN TOÀN TRONG SẢN XUẤT, SỬ DỤNG OXI, AXETYLEN


  Safety enginering requirements in production and utilization of oxygen, acetylene​
  Tiêu-chuẩn-quốc-gia-4245-1996-yêu-cầu-kĩ-thuật-an-toàn-trong-sản-xuất-sử-dụng-oxy-axetylen.jpg
  Lời nói đầu
  TCVN 4245: 1996 thay thế cho TCVN 4245:86
  TCVN 4245:1996 do Ban kĩ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 11 thiết bị chịu áp lực biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học , Công nghệ và Môi trường ban hành.
  1. Phạm vi áp dụng
  1.1 Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu an toàn khi thiết kế lắp đặt, vận hành các thiết bị và đường ống được sử dụng trong quá trình sản xuất, sử dụng oxi, axetylen.
  1.2 Tiêu chuẩn này không áp dụng cho thiết bị sản xuất sử dụng oxi, axetylen dùng trong y tế, thí nghiệm khoa học.
  2. Tiêu chuẩn trích dẫn
  • TCVN 2622:1995 Phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình- Yêu cầu thiết kế.
  • TCVN 5019 : 89 Thiết bị axetylen - Yêu cầu an toàn.
  • TCVN 6008 : 1995 Thiết bị áp lực - Mối hàn - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra
  • TCVN 6153 : 1996 Bình chịu áp lực - Yêu cầu kỹ thuật an toàn về thiết kế, kết cấu, chế tạo
  3. Thuật ngữ
  Trong tiêu chuẩn này các thuật ngữ được hiểu như sau:
  3.1 Trạm axetylen :
  Là trạm trong đó bố trí các thiết bị, kho tàng, đường ống... liên quan tới quá trình sản xuất khí axetylen từ can xi cacbua và nạp vào chai hoặc vận chuyển theo đường ống đến nơi sử dụng.
  3.2. Trạm oxi:
  Là trạm trong đó bố trí các thiết bị, kho tàng, đường ống... liên quan tới quá trình sản xuất oxi từ không khí và nạp vào chai hoặc vận chuyển theo đường ống tới nơi sử dụng.
  3.3 Thiết bị sinh khí:
  Là thiết bị trong đó diễn ra quá trình tạo khí axetylen (C2H2) từ canxi cacbua (CaC2) và nước (H2O)
  3.4 Cơ cấu dập lửa tạt lại kiểu ướt:
  Là thiết bị dùng để ngăn không cho ngọn lửa do cháy hỗn hợp oxi - axetylen thâm nhập vào đường ống hoặc thiết bị axetylen đặt ở trước nó (theo chiều chuyển động của dòng khí axetylen).
  3.5. Thiết bị phân phối khí:
  Là thiết bị dùng để cung cấp khí (oxy hoặc axetylen) cho hộ sử dụng khí.
  4. Yêu cầu an toàn trong bố trí, lắp đặt
  4.1 Trạm axetylen :
  4.1.1 Việc bố trí các trạm axetylen , kho chứa canxi cacbua, kho bảo quản chai (chai có và không có axetylen) phải thực hiện theo đúng thiết kế đã được các cơ quan chức năng có thẩm quyền phê duyệt.
  4.1.2 Các trạm axetylen phải nằm cuối chiều gió thịnh hành so với trạm tách không khí và nằm trước chiều gió thịnh hành so với bộ phận sản xuất có ngọn lửa trần.
  4.1.3 Phạm vi bảo vệ nhỏ nhất của trạm axetylen phải phù hợp với qui định trong bảng 1

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.