Tiêu chuẩn quốc gia 4056-2012 bảo dưỡng sửa chữa máy xây dựng

 1. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA


  TCVN 4056:2012

  HỆ THỐNG BẢO DƯỠNG KỸ THUẬT VÀ SỬA CHỮA MÁY XÂY DỰNG. THUẬT – NGỮ ĐỊNH NGHĨA


  System of technical maintenance and repair of construction machinery. Terminology and definitions​
  Tiêu-chuẩn-quốc-gia-4056-2012-hệ-thống-bảo-dưỡng-kỹ-thuật-và-sửa-chữa-máy-xây-dựng.jpg
  Lời nói đầu
  TCVN 4056 : 2012 thay thế TCVN 4056 : 1985
  TCVN 4056 : 2012 được chuyển đổi từ TCVN 4056 : 1985 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b khoản 1 Điều 6 Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
  TCVN 4056 : 2012 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị & Nông thôn – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

  HỆ THỐNG BẢO DƯỠNG KỸ THUẬT VÀ SỬA CHỮA MÁY XÂY DỰNG. THUẬT – NGỮ ĐỊNH NGHĨA


  System of technical maintenance and repair of construction machinery. Terminology and definitions​
  1. Phạm vi áp dụng
  Tiêu chuẩn này quy định những thuật ngữ và định nghĩa của những khái niệm chính trong lĩnh vực bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa máy xây dựng (sau đây gọi tắt là máy).
  2. Tài liệu viện dẫn
  Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn này. Đồi với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng theo phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).
  TCVN 4204, Hệ thống bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa máy xây dựng – Tổ chức bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa máy xây dựng.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.