Tiêu chuẩn quốc gia 4038-2012 thoát nước thuật ngữ định nghĩa

 1. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA


  TCVN 4038:2012

  THOÁT NƯỚC - THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA


  Drainage - Terminology and definitions​
  Tiêu-chuẩn-quốc-gia-4038-2012-thoát-nước-thuật-ngữ-định-nghĩa.jpg
  Lời nói đầu
  TCVN 4038 : 2012 thay thế TCVN 4038 : 1985.
  TCVN 4038 : 2012 được chuyển đổi từ TCVN 4038 : 1985 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b), khoản 1, điều 6 Nghị định 127/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
  TCVN 4038 : 2012 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn - Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

  THOÁT NƯỚC - THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA


  Drainage - Terminology and definitions​
  1. Phạm vi áp dụng
  Tiêu chuẩn này quy định các thuật ngữ và định nghĩa, áp dụng trong lĩnh vực thoát nước.
  2. Thuật ngữ và định nghĩa
  2.1. Khái niệm chung
  2.1.1. Nước thải
  Nước bị thay đổi đặc điểm, tính chất do sử dụng hoặc do các hoạt động của con người và hoạt động sản xuất, kinh doanh.
  2.1.2. Nước thải sinh hoạt
  Nước thải ra từ các hoạt động sinh hoạt của con người như ăn uống, tắm giặt, vệ sinh cá nhân.
  2.1.3. Nước thải công nghiệp
  Nước thải ra từ các hoạt động sản xuất công nghiệp, làng nghề, hoạt động kinh doanh hoặc các hoạt động sản xuất khác.
  2.1.4. Nước mưa
  Nước mưa sau khi rơi xuống, chảy trên bề mặt đường phố, quảng trường, khu dân cư và xí nghiệp công nghiệp bị nhiễm bẩn.
  2.1.5. Nguồn tiếp nhận nước thải
  Nguồn nước mặt hoặc vùng biển ven bờ, có mục đích sử dụng xác định, nơi mà nước thải thải vào.
  2.1.6. Nguồn nước
  Nơi tập trung thường xuyên hay tạm thời nước thiên nhiên trên mặt đất hay trong các lớp đất đá có chế độ dòng chảy.
  2.2. Thoát nước và lưu lượng nước thải
  2.2.1. Lưu lượng nước thải
  Lượng nước thải chảy qua mặt cắt ướt của dòng chảy trong một đơn vị thời gian.
  2.2.2. Hệ số không điều hòa lưu lượng nước thải
  Tỉ số giữa lưu lượng nước thải lớn nhất hoặc nhỏ nhất và lưu lượng nước thải trung bình trong một đơn vị thời gian.
  2.2.3. Tiêu chuẩn thoát nước
  Lượng nước thải của một người dùng nước hay của một đơn vị sản phẩm trong một đơn vị thời gian.
  2.2.4. Khu vực thoát nước
  Khu vực thoát nước bằng mạng lưới thoát nước
  2.2.5. Thời gian mưa tính toán
  Thời gian mưa có cường độ và tần suất nhất định dùng để tính toán mạng lưới thoát nước.
  2.2.6. Chu kỳ vượt quá cường độ mưa tính toán
  Con số biểu thị số trận mưa có thể xảy ra trong 1 năm có cường độ vượt quá cường độ tính toán.
  2.2.7. Khu vực tập trung nước thải bề mặt
  Khu vực tập trung nước thải bề mặt để dẫn đến một vị trí trên mạng lưới thoát nước.
  2.2.8. Mô đun dòng chảy
  Lượng nước chảy qua một đơn vị diện tích khu vực nước thải trong một đơn vị thời gian.
  2.2.9. Sự xả nước thải từng đợt
  Sự xả nước thải từng đợt với thời gian ngắn làm cho lưu lượng nồng độ chất bẩn tăng lên một cách đáng kể hoặc đồng thời xảy ra với cả hai trường hợp đó.
  2.2.10. Độ đầy của mạng lưới thoát nước
  Tỉ số giữa chiều cao lớp nước trong đường ống tự chảy hay trong kênh mương thoát nước với đường kính đường ống hoặc chiều cao kênh, mương thoát nước tại điểm tính toán của mạng lưới thoát nước.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.