Tiêu chuẩn quốc gia 4036-1985 ký hiệu đường ống

 1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM


  TCVN 4036 : 1985

  HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG - KÍ HIỆU ĐƯỜNG ỐNG TRÊN HỆ THỐNG KĨ THUẬT VỆ SINH


  System of documents for building design - Symbols for pipelines of sanitary engineering system​
  Tiêu-chuẩn-quốc-gia-tcvn-4036-1985-hệ-thống-tài-liệu-thiết-kế-xây-dựng-ký-hiệu-đường-ống.jpg
  Tiêu chuẩn này được áp dụng khi lập các bản vẽ kĩ thuật vệ sinh (phần cấp thoát nước và thông gió cấp nhiệt).
  Ngoài việc tuân theo những điều quy định trong tiêu chuẩn này cần phải tuân theo những quy định trong các tiêu chuẩn hiện hành có liên quan.
  1. Tiêu chuẩn này quy định kí hiệu đường ống trên bản vẽ hệ thống kĩ thuật vệ sinh (mạng lưới cấp thoát nước và thông gió cấp nhiệt, hệ thống sưởi, thông gió, điều hòa không khí) của xí nghiệp, nhà và công trình trong tất cả các ngành công nghiệp của nền kinh tế quốc dân.
  2. Kí hiệu đường ống trên bản vẽ gồm hai loại: Kí hiệu đường ống bằng hình vẽ; Kí hiệu đường ống bằng chữ số. Loại kí hiệu này biểu thị chức năng của đường ống và chất (chất lỏng, khí,….) chuyển động trong ống.
  3. Đối với các đoạn ống nhìn thấy trên bản vẽ cần thể hiện bằng nét liền đậm vẽ theo trục ống, đối với các đoạn ống không nhìn thấy (ống đặt ngầm, ống đặt trong rãnh kín…)
  Đối với các đoạn ống đã có sẵn cũng kí hiệu theo các quy định trên song thêm phần gạch chéo nhỏ trên đường ống.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.