Tiêu chuẩn quốc gia 3990-2012 quy tắc thống kê

 1. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA


  TCVN 3990:2012

  HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG - QUY TẮC THỐNG KÊ VÀ BẢO QUẢN BẢN CHÍNH HỒ SƠ THIẾT KẾ XÂY DỰNG


  System of Design documents for construction - Registration and storage rules for the orginals of building design documentation​
  Tiêu-chuẩn-quốc-gia-3990-2012-quy-tắc-thống-kê.jpg
  Lời nói đầu
  TCVN 3990 : 2012 thay thế TCVN 3990 : 1985
  TCVN 3990 : 2012 được chuyển đổi từ TCVN 3990 : 1985 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b), khoản 1, điều 6 Nghị định 127/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
  TCVN 3990 : 2012 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn - Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

  HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG - QUY TẮC THỐNG KÊ VÀ BẢO QUẢN BẢN CHÍNH HỒ SƠ THIẾT KẾ XÂY DỰNG


  System of Design documents for construction - Registration and storage rules for the orginals of building design documentation​
  1. Phạm vi áp dụng
  Tiêu chuẩn này quy định những quy tắc thống kê và bảo quản bản chính hồ sơ thiết kế xây dựng trong các tổ chức thiết kế.
  CHÚ THÍCH: Tiêu chuẩn này không áp dụng đối với bản chính hồ sơ thiết kế các công trình đặc biệt.
  2. Quy định chung
  2.1. Bản chính hồ sơ thiết kế xây dựng gồm các bản thuyết minh và bản vẽ.
  2.2. Bản thuyết minh gồm:
  • Các văn bản pháp lý liên quan đến việc lập kế hoạch đầu tư;
  • Báo cáo kinh tế kỹ thuật hoặc dự án đầu tư xây dựng;
  • Các hồ sơ pháp lý làm cơ sở cho thiết kế như giấy cấp đất, các hồ sơ khảo sát trắc địa, địa chất công trình, địa chất thủy văn, khí tượng thủy văn, vật liệu xây dựng, vật tư, lao động...;
  • Bản thuyết minh hồ sơ thiết kế;
  • Dự toán xây dựng công trình;
  • Các văn bản liên quan đến việc xét duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và hồ sơ thiết kế kỹ thuật; các văn bản pháp lý khác được bổ sung sau bước thiết kế kỹ thuật;
  • Tổng dự toán thiết kế.
  2.3. Bản vẽ gồm:
  • Các bản vẽ trong bước thiết kế cơ sở;
  • Các bản vẽ trong bước thiết kế kỹ thuật;
  • Các bản vẽ trong bước thiết kế bản vẽ thi công.
  2.4. Thời hạn bảo quản bản chính hồ sơ thiết kế xây dựng theo hướng dẫn của cơ quan lưu trữ. Việc lựa chọn bản chính hồ sơ thiết kế xây dựng để bảo quản ở cấp nhà nước, cũng như việc loại các hồ sơ thiết kế để hủy tuân theo quy định hiện hành có liên quan.
  2.5. Việc thống kê và bảo quản bản chính hồ sơ thiết kế xây dựng ngoài việc phải tuân theo các quy định trong tiêu chuẩn này còn phải tuân theo các hướng dẫn nghiệp vụ và sự kiểm tra của hệ thống lưu trữ nhà nước.
  3. Thống kê và bảo quản bản chính hồ sơ thiết kế xây dựng
  3.1. Bản chính hồ sơ thiết kế xây dựng do tổ chức nào thiết kế phải được thống kê và bảo quản tại bộ phận lưu trữ của tổ chức đó. Chủ nhiệm công trình có trách nhiệm nộp đầy đủ bản chính hồ sơ thiết kế xây dựng như quy định tại 2.1.
  3.2. Trước khi nhận bản chính hồ sơ thiết kế xây dựng để bảo quản, bộ phận lưu trữ phải kiểm tra:
  • Thành phần của hồ sơ như quy định tại 2.1;
  • Các thủ tục pháp lý trên bản chính hồ sơ thiết kế xây dựng;
  • Cách gấp, xếp đóng gói để bảo quản và sử dụng thuận tiện;
  CHÚ THÍCH: Trường hợp có nhiều sai sót ảnh hưởng đến chất lượng hồ sơ thì bộ phận lưu trữ có quyền không chấp nhận.
  3.3. Khi nhận bản chính hồ sơ thiết kế xây dựng để bảo quản phải ghi vào sổ thống kê bản chính hồ sơ thiết kế xây dựng. Cách phân loại hồ sơ và thứ tự ghi vào sổ như quy định tại 2.1. Sổ thống kê bản chính hồ sơ thiết kế xây dựng xem Phụ lục A.
  3.4. Mỗi bản chính hồ sơ thiết kế xây dựng có một số hiệu thống kê do bộ phận lưu trữ cấp. Phải ghi số hiệu này vào góc phía trên bên trái của bản chính hồ sơ thiết kế xây dựng và vào sổ thống kê.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.