Tiêu chuẩn quốc gia 3989-2012 tài liệu thiết kế cấp và thoát nước

 1. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA


  TCVN 3989:2012

  HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG - CẤP NƯỚC VÀ THOÁT NƯỚC - MẠNG LƯỚI BÊN NGOÀI - BẢN VẼ THI CÔNG


  System of documents for building design - Water supply and drainage - External network - Working drawings​
  Tiêu-chuẩn-quốc-gia-3989-2012-tài-liệu-thiết-kế-cấp-và-thoát-nước.jpg
  Lời nói đầu
  TCVN 3989:2012 thay thế TCVN 3989:1985.
  TCVN 3989:2012 được chuyển đổi từ TCVN 3989:1989 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b), khoản 1, điều 6 Nghị định 127/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
  TCVN 3989:2012 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
  HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG - CẤP NƯỚC VÀ THOÁT NƯỚC - MẠNG LƯỚI BÊN NGOÀI - BẢN VẼ THI CÔNG
  System of documents for building design - Water supply and drainage - External network - Working drawings​
  1. Phạm vi áp dụng
  1.1. Tiêu chuẩn này quy định nội dung và cách trình bày bản vẽ thi công mạng lưới cấp thoát nước bên ngoài công trình xây dựng.
  1.2. Khi lập bản vẽ thi công mạng lưới cấp thoát nước bên ngoài, ngoài việc tuân theo quy định trong tiêu chuẩn còn phải tuân theo những quy định có liên quan.
  2. Thành phần bản vẽ thi công, nguyên tắc chung về cách trình bày
  2.1. Thành phần bản vẽ thi công mạng lưới cấp thoát nước bên ngoài gồm có:
  • Tờ đầu (ghi số liệu chung);
  • Thống kê bản vẽ theo mạng lưới cấp thoát nước;
  • Mặt bằng mạng lưới cấp thoát nước bên ngoài;
  • Mặt cắt mạng lưới cấp thoát nước bên ngoài;
  • Sơ đồ mạng lưới đường ống có áp;
  • Hồ sơ bản vẽ thi công mạng lưới cấp thoát nước bên ngoài mang kí hiệu sau:
   • Bản vẽ cấp nước: C;
   • Bản vẽ thoát nước: T.
  2.2. Cho phép chia bản vẽ thi công mạng lưới cấp nước và thoát nước bên ngoài thành hai loại:
  • Mạng lưới cấp nước bên ngoài;
  • Mạng lưới thoát nước bên ngoài.
  CHÚ THÍCH: Trường hợp đơn giản cho phép thể hiện mạng lưới cấp nước và thoát nước trên cùng một bản vẽ.
  2.3. Tỷ lệ thể hiện trên bản vẽ thi công mạng lưới cấp thoát nước bên ngoài quy định trong Bảng 1.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.