Tiêu chuẩn quốc gia 3256-1979 an toàn điện thuật ngữ và định nghĩa

 1. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA


  TCVN 3256 : 1979

  AN TOÀN ĐIỆN – THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA


  Electrical Safety – Terms and Definitions​
  Tiêu-chuẩn-quốc-gia-tcvn-3256-1979-an-toàn-điện-thuật-ngữ-và-định-nghĩa.jpg
  Lời nói đầu
  TCVN 3256: 1979 do Viện Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật và Bảo hộ Lao động biên soạn; Cục Tiêu chuẩn trình duyệt; Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) ban hành;
  Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

  AN TOÀN ĐIỆN – THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA


  Electrical Safety – Terms and Definitions​
  Tiêu chuẩn này qui định những thuật ngữ và định nghĩa cơ bản trong lĩnh vực an toàn điện, để dùng trong khoa học kỹ thuật và sản xuất.
  Một số thuật ngữ trong tiêu chuẩn này có thuật ngữ vắn tắt được ghi trong ngoặc đơn bên dưới thuật ngữ tiêu chuẩn. Những thuật ngữ vắn tắt có thể dùng trong các trường hợp không gây nhầm lẫn.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.