Tiêu chuẩn quốc gia 142-2009 số ưu tiên và dãy số ưu tiên

 1. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA


  TCVN 142 : 2009

  SỐ ƯU TIÊN VÀ DÃY SỐ ƯU TIÊN


  Preferred numbers and series of preferred numbers​
  Tiêu-chuẩn-quốc-gia-tcvn-142-2009-số-ưu-tiên-và-dãy-số-ưu-tiên.jpg
  Lời nói đầu
  TCVN 142 : 2009 thay thế cho TCVN 142-88;
  TCVN 142 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 12 Đại lượng và đơn vị đo biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

  SỐ ƯU TIÊN VÀ DÃY SỐ ƯU TIÊN


  Preferred numbers and series of preferred numbers​
  1. Phạm vi áp dụng
  Tiêu chuẩn quy định số ưu tiên và dãy số ưu tiên sử dụng khi xác định dãy thông số và giá trị riêng biệt của các thông số của sản phẩm dựa trên cơ sở các cấp số nhân.
  Tiêu chuẩn này không áp dụng đối với những giá trị của các thông số quan hệ với những giá trị đã được công nhận của các thông số khác bằng sự phụ thuộc hàm số, cũng như đối với các trường hợp khi thay những giá trị của các thông số bằng những số ưu tiên sẽ làm giảm chất lượng sản phẩm hoặc gây thiệt hại cho nền kinh tế.
  2. Quy định chung
  2.1. Số ưu tiên là trị số quy tròn của các số hạng của cấp số nhân có chứa các lũy thừa nguyên của mười với công bội:

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.