Tiêu chuẩn quốc gia 12041-2017 kết cấu bê tông và bê tông cốt thép

 1. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
  TCVN 12041:2017

  KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP -_ YÊU CÂU CHUNG VỀ THIẾT KẾ ĐỘ BỀN LÂU VÀ TUỔI THỌ TRONG MÔI TRƯỜNG XÂM THỰC


  Concrete and reinforced concrefe structures - Goneral requirements for design durability and service life in corrosive onvironments​
  Tiêu-chuẩn-quốc-gia-12041-2017-kết-cấu-bê-tông-và-bê-tông-cốt-thép.jpg
  HÀ NỘI - 2017​
  Lời nói đầu
  TCVN 12041:2017 thay thế TCVN 3993:1985 và TCVN 3994:1985.
  TÊCVN 12041:2017 do Hội Bê tông Việt Nam biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng Cục Tiêu chuẫn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bó.
  TIỂU CHUẢN QUÓC GIÁ TCVN 12041:2017
  Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép — Yêu cầu chung về thiết kế độ bền lâu và tuôi thọ trong môi trường xâm thực
  Concrete and reinforced concrete siructures - General requiremenf(s for design
  durability and service life in corrosive environmenis​
  1 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định yêu cầu chung về thiết kế độ bền lâu và tuỗi thọ của kết cấu bê tông và bê tông cốt thép trong các môi trường xâm thực.
  2 Tài liệu viện dẫn
  Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đỗi, bỗ sung (nếu có).
  TCVN 141:2008, Xi măng poóc lăng —- Phương pháp phân tích hoá học.
  TCVN 4116:1985, Kết câu bê tông và bê tông cốt thép thuỷ công — Tiêu chuẩn thiết kẽ.
  TCVN 5574:2012*, Kết câu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế.
  TCVN 6179-1:1996 (ISO 7150-1:1984), Chất lượng nước — Xác định amoni - Phần 1: Phương pháp trắc phố thao tác bằng tay.
  TCVN 6224:1996 (ISO 6059:1984(E)), Chất lượng nước — Xác định tông số canxi và magie — Phương pháp chuẳn độ EDTA.
  TCVN 6492:2011 (ISO 10523:2008), Chất lượng nước ~ Xác định pH.
  TCVN 7572-15:2008, Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử - Phân 15 - Xác định hàm lượng clorua.
  TCVN 7934:2009 (ISO 14654:1999), Thép phủ epoxy dùng làm cốt bê tông.
  TCVN 7935:2009 (ISO 14655:1999), Cáp phủ epoxy dùng cho bê tông dự ứng lực.
  TCVN 7951:2008, Hệ chất kết dinh gốc nhựa apoxy cho bê tông — Yêu cầu kỹ thuật.
  TGCVN 8826:2011, Phụ gia hóa học cho bê tông.
  TCVN 9035:2011, Hướng dẫn lựa chọn và sử dụng xi măng trong xây dựng.
  TCVN 9139:2012, Công trình thuỷ lợi - Kết cắu bê tông, bê tông cốt thép vùng ven biễn - Yêu cầu kỹ thuật.
  TCVN 9343:2012, Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép — Hướng dẫn công tác bào trì.
  TCVN 9346:2012, Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép ~ Yêu cầu bảo vệ chống ăn mòn trong môi trường biễn.
  TCVN 10302:2014, Phụ gia hoạt tính tro bay dùng cho bê tông, vữa xây và xi măng.
  TCVN 11110:2015, Cốt composit polyme dùng trong kết cáu bê tông và địa kỹ thuật.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.