Tiêu chuẩn ngành 14tcn 63-2002 bê tông thủy công

 1. TIÊU CHUẨN NGÀNH


  14TCN 63:2002

  BÊ TÔNG THỦY CÔNG - YÊU CẦU KỸ THUẬT


  Hydraulic Concrete - Technical Requirements​
  Tiêu-chuẩn-ngành-14tcn-63-2002-bê-tông-thủy-công.jpg
  1. Qui định chung
  1.1. Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu kỹ thuật đối với bê tông thủy công (loại bê tông nặng thông thường, không bao gồm bê tông đầm cán), dùng để xây dựng những công trình thủy lợi, hoặc những bộ phận của các công trình đó nằm thường xuyên, hoặc không thường xuyên trong nước.
  1.2. Bê tông thủy công là hỗn hợp bê tông đã đông cứng. Việc phân loại bê tông thuỷ công được quy định như sau:
  1. Theo vị trí của bê tông thủy công so với mực nước:
  • Bê tông thường xuyên nằm trong nước;
  • Bê tông ở vùng mực nước thay đổi;
  • Bê tông ở trên khô (nằm trên vùng mực nước thay đổi).
  Bê tông của các kết cấu công trình thủy lợi nằm ở dưới mặt đất được coi là bê tông thường xuyên nằm dưới nước. Bê tông nằm trong đất có mực nước ngầm thay đổi và bê tông định kỳ có nước tràn qua được coi như bê tông nằm ở vùng có mực nước thay đổi.
  2. Theo hình khối của kết cấu bê tông thủy công:
  • Bê tông khối lớn: kích thước cạnh nhỏ nhất không dưới 2,5m và chiều dày lớn hơn 0,8m (theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4453 - 93).
  • Bê tông khối không lớn.
  3. Theo vị trí của bê tông thủy công trong kết cấu đối với công trình khối lớn:
  • Bê tông mặt ngoài;
  • Bê tông ở bên trong.
  4. Theo tình trạng chịu áp lực nước của bê tông thủy công:
  • Bê tông chịu áp lực nước;
  • Bê tông không chịu áp lực nước.
  1.3. Tuỳ theo loại bê tông, mà đề ra yêu cầu đối với các tính chất kỹ thuật cần thiết, để bê tông đảm bảo chất lượng và công trình được bền vững.
  Các Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) được trích dẫn ở đây là tiêu chuẩn hiện hành, khi có tiêu chuẩn mới thay thế thì áp dụng tiêu chuẩn mới.
  2. Yêu cầu kỹ thuật
  2.1. Yêu cầu về cường độ của bê tông thủy công.
  2.1.1. Cường độ nén được xác định trên mẫu chuẩn hình lập phương có kích thước 150x150x150 mm được bảo dưỡng trong điều kiện tiêu chuẩn, tính bằng MPa (N/mm2) hoặc daN/cm2 (kG/cm2).
  Khi dùng mẫu có kích thước không chuẩn, kết quả thử phải nhân với hệ số chuyển đổi a được ghi trong bảng 2.1.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.