Tiêu chuẩn ngành 14tcn 145-2005 khảo sát thiết kế công trình thủy lợi

 1. TIÊU CHUẨN NGÀNH


  14TCN 145:2005

  HƯỚNG DẪN LẬP ĐỀ CƯƠNG KHẢO SÁT THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI


  (Ban hành theo quyết định số 405/QĐ-BNN-KHCN ngày 28 tháng 2 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)​
  Tiêu-chuẩn-ngành-14tcn-145-2005-khảo-sát-thiết-kế-công-trình-thủy-lợi.jpg
  1. QUY ĐỊNH CHUNG
  1.1. Hướng dẫn này đưa ra yêu cầu, nội dung lập Đề cương khảo sát, thiết kế công trình thủy lợi các giai đoạn: lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (BCNCTKT), Báo cáo nghiên cứu khả thi (BCNCKT) và Thiết kế kỹ thuật – Tổng dự toán (TKKT-TDT) các dự án và công trình thủy lợi do ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quản lý.
  1.2. Nội dung công tác khảo sát thiết kế nêu trong Đề cương phải phù hợp với nội dung đã được phê duyệt trong giai đoạn trước, theo đúng quy định trong các tiêu chuẩn Thành phần, nội dung, khối lượng khảo sát, thiết kế các công trình thủy lợi 14TCN 116-1999; 14TCN 115-2000; 14TCN 118-2002; TCN 119-2002 … và các Quy chế, Quy định và Tiêu chuẩn liên quan khác.
  1.3. Tùy theo quy mô, đặc điểm, tính chất của công trình mà áp dụng các mẫu đề cương cho phù hợp. Đối với những dự án, công trình có nội dung yêu cầu khảo sát, tính toán thiết kế đơn giản (cấp IV, V), sau khi có sự thỏa thuận với chủ đầu tư có thể gộp tất cả hoặc một số đề cương chuyên ngành vào trong Đề cương tổng quát. Những chuyên ngành không có yêu cầu nội dung lập thiết kế thì không lập đề cương. Những chuyên ngành có yêu cầu lập đề cương nhưng nội dung yêu cầu không đầy đủ như nêu trong đề cương mẫu thì chỉ đưa vào đề cương những nội dung cần thiết.
  1.4. Đề cương mẫu được biên soạn chung cho các giai đoạn thiết kế. Khi áp dụng, tùy theo yêu cầu thành phần nội dung, khối lượng của từng giai đoạn đã quy định trong các tiêu chuẩn ngành mà áp dụng cho phù hợp. Nội dung nào không yêu cầu thì lược bỏ.
  2. YÊU CẦU, NỘI DUNG ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT
  2.1. Yêu cầu chung
  Trên cơ sở yêu cầu nhiệm vụ, quy mô, tầm quan trọng của công trình, yêu cầu của giai đoạn thiết kế và đặc điểm môi trường tự nhiên xã hội khu vực xây dựng, đề ra được các nội dung sau:
  • Yêu cầu điều tra, khảo sát, thăm dò, tính toán thiết kế của các chuyên ngành.
  • Khối lượng và tiến độ thực hiện.
  • Thành phần và chất lượng hồ sơ …
  Các yêu cầu này phải phù hợp với thành phần, nội dung, khối lượng từng giai đoạn khảo sát, thiết kế đã được quy định trong các tiêu chuẩn nhà nước và tiêu chuẩn ngành.
  2.2. Nội dung
  2.2.1. Giới thiệu tóm tắt quy mô đặc điểm, nhiệm vụ công trình, yêu cầu và phạm vi nghiên cứu tính toán. Nêu cơ sở pháp lý của việc lập đề cương
  2.2.2. Dự kiến được các giải pháp kỹ thuật chủ yếu, những vấn đề kinh tế kỹ thuật phải giải quyết để đạt được nhiệm vụ công trình đặt ra
  2.2.3. Dự kiến được các công việc khảo sát cần thực hiện để đáp ứng yêu cầu tính toán thiết kế
  2.2.4. Dự kiến được các nội dung yêu cầu tính toán thiết kế của các chuyên ngành, các phương pháp luận để giải quyết các yêu cầu nhiệm vụ đã đặt ra.
  2.2.5. Dự kiến được và có kế hoạch, biện pháp điều hành mối liên quan giữa các chuyên ngành trong công tác khảo sát thiết kế từ khâu nêu yêu cầu, cung cấp và tiếp nhận tài liệu, phối hợp để đạt được sự thống nhất cao độ giữa các chuyên ngành.
  2.2.6. Dự kiến khối lượng, kế hoạch tiến độ và kinh phí thực hiện.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.