Tiêu chuẩn ngành 14tcn 141-2005 đo vẽ mặt cắt bình đồ địa hình

 1. TIÊU CHUẨN NGÀNH


  14TCN 141:2005

  QUY PHẠM ĐO VẼ MẶT CẮT, BÌNH ĐỒ ĐỊA HÌNH CÔNG TRÌNH THỦY LỢI


  Các tỷ lệ 1:200; 1:500; 1:1000; 1:2000; 1:5000
  (Ban hành kèm theo quyết định số 374/QĐ-BNN-KHCN ngày 23 tháng 02 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)​
  Tiêu-chuẩn-ngành-14tcn-141-2005-đo-vẽ-mặt-cắt-bình-đồ-địa-hình.jpg
  1. QUY ĐỊNH CHUNG
  1.1. Phạm vi ứng dụng
  Quy phạm đo vẽ mặt cắt, bình đồ địa hình công trình thủy lợi được sử dụng để thành lập tài liệu địa hình tỷ lệ 1/200 ÷ 1/5000 trong các công trình thủy lợi ở Việt Nam.
  1.2. Hệ cao tọa độ
  1.2.1. Hệ tọa độ
  Tuân theo tiêu chuẩn 14TCN 22-2002.
  1.2.2. Hệ cao độ
  Tuân theo tiêu chuẩn 14TCN 102-2002.
  1.3. Ký hiệu biểu thị
  Ký hiệu biểu thị các nội dung trên mặt cắt địa hình và các bình đồ địa hình phải tuân theo quy phạm 96TCN31-91 “Kí hiệu bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10000, 1:25000” và các tiêu chuẩn ngành (14TCN) có liên quan.
  1.4. Nội dung biểu thị
  1.4.1. Mặt cắt địa hình
  Mặt cắt dọc và ngang trong các công trình thủy lợi phải biểu thị được các yếu tố sau:
  1. Sự biến đổi liên tục, đột biến của địa hình;
  2. Miêu tả hình dạng kích thước của công trình thủy lợi (kênh, đập, các công trình trên kênh, hệ thống điều tiết…);
  3. Thể hiện mối tương quan giữa hình dáng kích thước công trình và hình dạng kích thước địa hình tự nhiên tuân theo quy định kích thước bản vẽ thủy lợi hiện hành.
  1.4.2. Bình đồ địa hình
  Bình đồ địa hình trong các công trình thủy lợi phải biểu thị được các yếu tố sau:
  1. Biểu diễn đầy đủ hiện trạng của bề mặt tự nhiên, các công trình xây dựng công cộng (các công trình giao thông, dân cư…) ở các tỷ lệ khác nhau tùy thuộc vào yêu cầu sử dụng;
  2. Biểu diễn sự diễn biến của bề mặt địa hình, địa vật;
  3. Biểu diễn mối tương quan giữa các yếu tố được biểu diễn trên bình đồ qua hệ cơ sở toán học chính xác theo những tỷ lệ thích hợp theo yêu cầu.
  1.5. Các phương pháp đo vẽ mặt cắt và bình đồ
  1.5.1. Các phương pháp đo vẽ mặt cắt
  Tùy theo yêu cầu và tính chất của địa hình, địa vật trong khu dự án, các phương pháp được sử dụng gồm:
  1. Phương pháp toàn đạc (toàn đạc qua máy quang cơ, toàn đạc qua máy điện tử);
  2. Phương pháp ảnh số qua mô hình 3D.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.